MEDIA CALL: Støtte til kursusarrangører 2018

MEDIA CALL EACEA/09/2018. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for støtte til kursusarrangører. Dette er den sidste ansøgningsrunde for training-kurser under det nuværende Creative Europe-program, da en støttetildelings Framework Partnership med EU-Kommissionen varer i tre år.

Training 2018

Denne støtteordning støtter europæiske kursusudbydere, som arrangerer kurser målrettet professionelle aktører inden for den audiovisuelle branche med det formål at udvikle deltagernes færdigheder og kompetencer (også indenfor animation), og bevirke til en styrkelse og øgning af deres europæiske netværk. Ordningen tilskynder især aktiviteter, der fordrer internationalt samarbejde mellem arrangører fra forskellige lande.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 26. april 2018, kl. 12:00 – der kan forventes svar august 2018.

Hvornår kan projektet finde sted?

Aktionsperioden for støttetildelte projekter kan tidligst starte den dato hvor støttekontrakten (grant agreement) underskrives (september 2018), og skal senest starte d. 31. august 2019. Aktionen kan højest vare 12 måneder fra startdatoen, men der kan gives særlig tilladelse til en forlængelse på maksimalt 6 måneder.
Den overordnede aktionsperiode, ´the Framework Partnership’, varer således i tre år.

Er mit selskab ansøgningsberettiget?

Organisationer og virksomheder som er etableret og baseret i et af de lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet, og som kan fremvise dokumenteret erfaring/ekspertise på området, er støtteberettigede.

Hvilke typer aktiviteter kan støttes?

En kursusaktivitet skal have karakter af et specifikt indhold for en specifik målgruppe på et specifikt tidspunkt et specifikt sted. Aktiviteterne kan tage form af workshops og/eller online coaching sessioner og formidlingsværktøjer baseret på gennemprøvede og/eller innovative lærings-, undervisnings-, mentor- og træningsmetoder, der benytter den nyeste teknologi, især digital promotion tools.

Der kan ansøges om støtte til én af følgende tre projektkategorier, afhængig af formålet og den internationale/europæiske dimension:
 1. Europæiske projekter: Aktiviteter der har til formål at øge og forbedre færdigheder og kompetencer hos branchefolk i den europæiske audiovisuelle branche (min. 80 % af deltagerne skal være fra lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet).
 2. Internationale projekter: Aktiviteter rettet mod opbygning af den europæiske audiovisuelle branches ekspertise, kundskaber og kapacitet med henblik på at operere udenfor Europa gennem deltagelse i internationale netværk og samarbejder med ikke-europæiske branchefolk (35-50 % af deltagerne skal være fra lande uden for MEDIA-delprogrammet).
 3. Regionale projekter: Aktiviteter rettet mod at styrke produktionskapaciteten for branchefolk fra lande med lav produktionskapacitet (se retningslinjernes pkt. 2.2.).

Målsætning – og gode nøgleord at lægge vægt på i ansøgningen
Kursernes aktiviteter skal have til hensigt at udvikle brancheaktørernes evne til at forstå og integrere en europæisk og international dimension i deres arbejde, ved at opbygge ekspertise på en eller helst flere af følgende områder:
 • Publikumsudvikling, markedsføring, lancering og distribution, især med henblik på at nå et ungt publikum
 • Ledelse, finansiering og udvikling af nye forretningsmodeller
 • Udvikling og produktion af audiovisuelle værker, herunder innovation inden for content development og storytelling (nye formater, nye fortælleformer), videndeling og netværksopbygning 
 • Animation 
 • Digitale muligheder og/eller udfordringer, nye teknologier og digital promotion tools 
 • Mentorprogrammer, talentudvikling, unge kreative kræfter

Målgruppe

Kursusaktiviteterne skal være målrettet professionelle fra den audiovisuelle branche.
Ansøger skal sikre at flertallet af aktivitetens deltagere har en anden nationalitet end ansøger.

Hvordan øger man chancerne for at få støtte til sin aktivitet?

Støtteberettigede projekter bliver evalueret på basis af et pointsystem, hvor ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointtal. Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne.

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:
 • Projektets relevans i forhold til støtteordningens målsætninger (se afsnit om ’Målsætning’ ovenfor)
 • Kvaliteten i indhold og aktiviteter
 • Formidling af projektets resultater og dets videre effekt og bæredygtighed
 • Organisering af projektets team
Pointfordelingen og en detaljeret beskrivelse af støttekriterierne kan læses i retningslinjernes pkt. 9.

Budget og støttebeløb

Det samlede budget for Creative Europe's støtte til kursusarrangører i 2018 er 7,5 millioner EUR.

Tilskuddet fra Creative Europe er budgetbaseret og kan maksimalt udgøre:
 • 60 % af det samlede budget, hvis aktionen finder sted i et europæisk land, som deltager i MEDIA-delprogrammet
 • 80 % af det samlede budget, hvis aktionen finder sted i et land, som ikke deltager i MEDIA-delprogrammet

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe MEDIA-delprogrammet med tekst og logo på alt materiale, så som plakater, publikationer og pressemateriale. Dette gælder også aktiviteter, der sker i forbindelse med projektet. Link til tekst og logo kan findes i retningslinjernes pkt. 12.1.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgere skal også have en EULogin konto, der ligeledes kan genbruges ved fremtidige ansøgninger.
Ansøgning sker via en E-form. Al dokumentation, kontrakter, budgetter m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til sidste deadlinedato med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for ’Support for Training’ i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskema mm. findes i spalten til højre og på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til retningslinjerne, eller ønsker hjælp og vejledning ifm. din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os i MEDIA Desken: Ene Katrine Rasmussen (ener@dfi.dk) og Katrine Danielle Bjaarnø (katrineb@dfi.dk).

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:

Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705

Kontakt

Creative Europe Desk Danmark
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55, 2. sal
1123 København K
Tlf. + 45 3374 3442
creativeeurope@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412