MEDIA CALL: Udvikling af europæiske computerspil 2018

MEDIA CALL EACEA/24/2017. Europa-Kommissionen har publiceret den kommende ansøgningsfrist for støtte til udvikling af europæiske computerspil – fristen er d. 8. marts 2018.

CosmicTopSecretscreenshot450

Klassefilm fik i 2016 Creative Europe-støtte til udviklingen af computerspillet "Cosmic Top Secret" under ordningen 'Development of European Video Games'. Spillet lanceres i 2018. (foto: screenframe fra Cosmic Top Secret, Klassefilm)

Creative Europe støtter med denne ordning udviklingen af narrative computerspil fra koncept til den første spilbare prototype. Formålet er at støtte europæiske produktionsselskaber inden for computerspil i at skabe projekter med innovativt indhold af høj kreativ værdi og gameplay, og med stort transnationalt udnyttelsespotentiale.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 8. marts 2018, kl. 12:00 – svar kan forventes august 2018.

Støttebeløb

Creative Europe's samlede budget for støtte til udvikling af computerspil i 2018 er 3,78 mio. EUR. Der kan søges tilskud på minimum 10.000 EUR og op til 150.000 EUR, dog maksimalt 50 % af det enkelte projekts totale støtteberettigede udviklingsomkostninger. (Se mere i retningslinjernes pkt. 11.2)

Hvornår kan spiludviklingen finde sted?

Aktionsperioden for støttetildelte computerspilsprojekter starter den dato, udviklingen begynder, hvilket angives i de udviklingsplaner, der vedlægges ansøgningen. Aktionsperioden for et computerspilsprojekt slutter, når projektet går i produktion, hvilket tidligst må ske 8 måneder fra ansøgningens indsendelse, og senest 36 måneder efter aktionsperiodens startdato.

NB! Som udgangspunkt må udviklingsfasen af computerspilsprojekterne tidligst starte på den dato, hvor støttekontrakten (the grant agreement) underskrives eller den dato, hvor der gives besked om støttetildeling. Ansøger kan dog godt angive udviklingsstart fra den dato, ansøgningen indsendes, men hvis man udvælges til at modtage støtte, vil ansøger ifm. underskrivelse af støttekontrakten blive kontaktet af EACEA med henblik på at begrunde, hvorfor udviklingen skulle starte på netop det tidspunkt. (Se mere i retningslinjerne pkt. 6.2 og pkt. 11.1, afsnit b)
Et eksempel på gyldig begrundelse er, hvis det ikke er muligt at udsætte projektudviklingen, uden det går ud over projektets støtteberettigelse.

Hvad menes der med ”udviklingsfase”?

Et computerspilsprojekt kan kun få støtte til koncept- eller udviklingsfasen, hvilket vil sige, at der fx ikke må eksistere en prototype eller prøveversion, der kan spilles. Når først der foreligger en spilbar version – uanset kvaliteten af denne – vurderes projektet som værende trådt ind i produktionsfasen.

Er mit selskab ansøgningsberettiget?

Kun uafhængige europæiske selskaber, som har udvikling eller produktion af computerspil som hovedformål, og som har været etableret i minimum 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet kan søge om støtte. Desuden skal selskabet dokumentere at det tidligere har produceret eller udviklet et færdigt computerspil (referenceprojektet), som lever op til de nedenfor beskrevne støttekriterier. Samtidig skal det dokumenteres at referenceprojektet har været i kommerciel distribution i perioden mellem 1. januar 2015 og ansøgningsdatoen. Dette dokumenteres ved indsendelse af salgsrapporten.

Et ansøgningsberettiget selskab kan kun indsende én ansøgning til dette call.
Det ansøgende selskab skal kunne dokumentere at eje hovedandelen af rettighederne til computerspilsprojektet.

Er vores computerspilsprojekt støtteberettiget?

Der kan kun søges om støtte til udvikling af computerspil (uafhængig af platform og distributionsform), der lever op til følgende kriterier:
  • Indholdet skal være interaktivt og narrativt (se gældende definitioner i retningslinjerne s. 3-4). Det narrative aspekt skal være gennemgående i hele spillet, og altså ikke kun som en rammefortælling.
  • Spillet skal være tiltænkt kommerciel distribution og bør udvise ambitioner for det europæiske og internationale marked.

Følgende projekttyper er ikke støtteberettigede og kan derfor heller ikke accepteres som referenceprojekt: Databaser/atlas/opslagsværker og lignende, spilplatforme, ”how-to” værker, multimediekunstinstallationer, platforme for sociale netværk og lignende, puzzle games, memoryspil, sports games, racing games, running games, rhythm/singing/dancing games, social games, quiz games, party games, versus-fighting games, word and spelling games, number games, mind games.
Se den fulde liste over ikke-tilskudsberettigede projekter i retningslinjernes pkt. 6.2.

Hvordan øger man chancerne for at få støtte til sit projekt?

Støtteberettigede projekter bliver evalueret på basis af et pointsystem, hvor ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointtal:
  • Kvalitet og indhold: Kvaliteten af indholdet, projektets historiefortælling og konceptets originalitet sammenlignet med eksisterende spil på markedet (20 point).
  • Projektets innovative karakter: Det omfang, hvori projektet flytter grænser ift. det eksisterende udbud af nyskabende teknikker og indhold (20 point). 
  • Relevans og europæisk merværdi: Kvaliteten af udviklingsstrategien og potentialet for europæisk/international udnyttelse (herunder forvaltningen af immaterialretten) (20 point). 
  • Formidling af projektresultater: Distributions-, kommunikations- og markedsføringsstrategien samt egnetheden ift. målgruppen, herunder tilgængeligheden (20 point). 
  • Udviklingsholdets sammensætning: Rolle- og ansvarsfordelingen af det kreative hold samt deres kompetencer ift. projektets mål (10 point). 
  • Virkning og bæredygtighed: Finansieringsstrategien for udvikling og produktion af projektet, samt dets potentiale for at blive realiseret og distribueret (10 point). 
  • Derudover får projekter som er rettet mod børn og unge (op til 12 år) automatisk tildelt 5 ekstra point i evalueringen.
Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjernes pkt. 9.

Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne.

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe MEDIA-delprogrammet med tekst og logo på alt materiale, så som plakater og pressemateriale. Dette gælder også kreditering i det endelige computerspils kreditliste. Link til tekst og logo kan findes i retningslinjernes pkt. 12.1.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgere skal også have en EULogin (European Commission Authentication Service) konto, der ligeledes kan genbruges ved fremtidige ansøgninger.
Ansøgning sker via en E-form. Al dokumentation, kontrakter, budgetter m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til sidste deadlinedato med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for ’Support for Development of European Video Games’ i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskema, FAQ mm. findes i spalten til højre og på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til retningslinjerne, eller ønsker hjælp og vejledning ifm. din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os i MEDIA Desken: Ene Katrine Rasmussen (ener@dfi.dk) og Katrine Danielle Bjaarnø (katrineb@dfi.dk).

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705

Kontakt

Creative Europe Desk Danmark
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55, 2. sal
1123 København K
Tlf. + 45 3374 3442
creativeeurope@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412