MEDIA CALL: Online promovering af europæiske værker 2018

MEDIA CALL EACEA/13/2017. Der er åbnet for ansøgninger til Europa-Kommissionens støtteordning ”Online-promovering af europæiske værker". Deadline er d. 6. april 2018.

calls

Denne ordning støtter transnational markedsføring, branding og distribution af europæiske audiovisuelle værker online. Ordningen skal desuden fremme innovative distributionsformer, som er med til at skabe nye forretningsmodeller og -værktøjer.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 5. april 2018, kl. 12:00 – der kan forventes svar juli 2018.

Er mit selskab ansøgningsberettiget?

Støtteordningen er åben for private eller offentlige enheder (private selskaber, non-profit organisationer, foreninger, institutioner, stiftelser, kommuner, etc.) etableret i - og ejet af indbyggere i - lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet.
Privatpersoner kan ikke søge om støtte.

Hvilken type aktiviteter er støtteberettigede?

Ordningen støtter tre typer aktiviteter, der alle har fokus på europæisk indhold.
Europæisk indhold (eller audiovisuelle værker) defineres som fiktion, animation eller kreativ dokumentar indenfor kategorierne spillefilm/spillefilmslængde, tv-film eller serier produceret af selskaber etableret i lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet. Derudover skal produktionsholdet have væsentlig deltagelse af filmfolk, der er bosiddende i eller har statsborgerskab i et land, der deltager i MEDIA-delprogrammet. ”Væsentlig deltagelse” vurderes ud fra et pointsystem, der er nærmere beskrevet i retningslinjernes pkt. 6.2.

Aktivitet 1: Støtte til digital promovering, markedsføring, branding, tagging og udvikling af nye tilbud fra eksisterende VOD-tjenester, som overvejende tilbyder europæiske audiovisuelle værker

Der kan gives støtte til digitale markedsføringsaktiviteter og udvikling af nye tilbud og aktiviteter for eksisterende europæiske VOD-tjenester, som fremmer synligheden, tilgængeligheden og et globalt publikum til europæiske audiovisuelle værker. Der lægges vægt på at aktiviteterne demonstrerer innovative, sammenhængende og målrettede strategier med henblik på at øge platformens globale publikum og nyttiggøre dets europæiske katalog.

VOD-tjenesterne skal opfylde følgende krav:
  • Indeholde minimum 500 audiovisuelle værker
  • Bestå af mindst 50 % europæisk indhold
  • Indholdet skal være produceret i minimum fem lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet og repræsentere minimum fem forskellige officielle EU-sprog 
  • Højst 40 % af indholdet må komme fra ét land

Aktivitet 2: Støtte til udvikling af "online-klar” pakker bestående af eksisterende europæiske audiovisuelle værker

Støtte til aktiviteter, som består i at sammensætte og levere digitale pakker bestående af europæisk indhold, med henblik på online-distribution i lande, hvor værkerne ikke er tilgængelige på andre distributionsplatforme. Formålet er at forbedre adgangen til og synligheden af disse værker på eksisterende VOD-tjenester i europæiske samt ikke-europæiske lande. Udviklingen af pakkerne inkluderer kodning, oversættelse og tekstning, levering af metadata samt tværgående eller multiterritoriale marketingstrategier og -materiale.

Pakkerne skal opfylde følgende krav:
  • Pakkerne skal bestå af minimum 20 europæiske audiovisuelle værker
  • Indholdet skal være produceret i minimum fem lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet og repræsentere minimum fem forskellige officielle EU-sprog
  • Hvert enkelt værk i pakken skal tidligere have været distribueret i biograf eller på tv i minimum tre lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet
  • Hvert enkelt værk i pakken skal gøres tilgængelig på VOD-tjenester i mindst tre lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet 
  • Pakkerne bør fokusere på europæisk indhold, der har vist kommercielt potentiale

Aktivitet 3: Støtte til innovative strategier for distribution og promovering af europæiske audiovisuelle værker, herunder initiativer for publikumsudvikling

Formålet er at udvikle nye forretningsmodeller og -værktøjer, som kan bidrage til at europæiske audiovisuelle værker når ud til et bredere publikum. Projekterne skal udforske synergieffekterne mellem online og offline distributionsplatforme og tilgængeligheden for europæisk indhold på digitale platforme i forskellige lande. Projekterne kan også udforske nye, utraditionelle distributionsmetoder med henblik på at nå ud til nye publikumsgrupper.

Ansøger kan godt søge om støtte til mere end én type aktivitet, men skal så indsende separate ansøgninger.

Aktionsperiode

For alle tre aktiviteter gælder det at de støtteberettigede budgetomkostninger skal begyndes afholdt i perioden 1. september 2018 - 1. januar 2019, hvorefter resten af de støtteberettigede budgetomkostninger kan afholdes i 12 måneder frem. Aktionsperioden er altså 12 måneder i alt, dog med mulighed for 6 måneders forlængelse.

Hvordan øger man chancerne for at få støtte til sin aktivitet?

Støtteberettigede projekter bliver evalueret på basis af et pointsystem, hvor ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointtal. Pointfordelingen og en detaljeret beskrivelse af de respektive aktiviteters støttekriterier kan læses i retningslinjernes pkt. 9.1.

Budget og støttebeløb

Støtteordningens samlede budget for 2018 er estimeret til 9,41 mio. EUR, fordelt således:

Aktivitet 1: 4 mio. EUR
Aktivitet 2: 2,06 mio. EUR
Aktivitet 3: 3,35 mio. EUR

Tilskuddet til det enkelte projekt er baseret på projektets budget og på kofinansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra Creative Europe kan maksimalt udgøre 60 % af projektets totale støtteberettigede budgetomkostninger.

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe MEDIA-delprogrammet med tekst og logo på alle produkter og alt materiale, så som publikationer, plakater og pressemateriale. Link til tekst og logo kan findes i retningslinjernes pkt. 12.1.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgning sker via en E-form. Al dokumentation, kontrakter, budgetter m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til sidste deadlinedato med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for ’Promotion of European Works Online’ i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskema mm. findes i spalten til højre og på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til retningslinjerne, eller ønsker hjælp og vejledning ifm. din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os i MEDIA Desken: Ene Katrine Rasmussen (ener@dfi.dk) og Katrine Danielle Bjaarnø (katrineb@dfi.dk).

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705

Kontakt

Creative Europe Desk Danmark
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55, 2. sal
1123 København K
Tlf. + 45 3374 3442
creativeeurope@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412