MEDIA CALL: Udvikling af audiovisuelt indhold – Slate Funding 2018

MEDIA CALL EACEA/23/2017. Europa-Kommissionen har offentliggjort den næste ansøgningsfrist for støtte til ’Udvikling af audiovisuelt indhold – Slate Funding 2018'. Ansøgningsfristen er d. 6. februar 2018. Det er vigtigt at notere sig, at der er ændret i retningslinjerne vedr. reglerne for startdatoen for udvikling af slate-projekter. Se mere under ’Aktionsperiode’.

calls
Creative Europe støtter uafhængige europæiske producenters udvikling af kvalitetsprojekter med en europæisk dimension og internationalt markedspotentiale. Med støtteordningen Slate Funding støttes pakker med 3-5 projekter inden for genrerne spillefilm, animation eller kreativ dokumentar, enkeltprogrammer, serier eller non-lineære oplevelser, som er beregnet til kommerciel distribution i biografen, på tv eller via digitale platforme. Formålet er at øge kvaliteten, gennemførligheden, den internationale appel og markedsværdien af europæiske audiovisuelle værker.
Med henblik på at støtte udviklingen af nye talenter kan ansøgere inkludere et kortfilmprojekt i slaten

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 6. februar 2018, kl. 12.00 – der kan forventes svar juni 2018. Svar til ansøgere gives via e-mail.

Aktionsperiode

Aktionsperioden for støttetildelte slate-projekter starter den dato, udviklingen begynder, hvilket angives i de udviklingsplaner, der vedlægges ansøgningen. Aktionsperioden for de respektive projekter i slaten slutter, når projekterne går i produktion (dvs. ved principal photography eller tilsvarende), dog tidligst 8 måneder fra ansøgningens indsendelse, og senest 36 måneder efter aktionsperiodens startdato.

NB! Som udgangspunkt må udviklingen af slate-projekterne tidligst starte på den dato, hvor støttekontrakten (the grant agreement) underskrives eller den dato, hvor der gives besked om støttetildeling. Ansøger kan dog stadig godt angive udviklingsstart fra den dato, ansøgningen indsendes, men hvis man udvælges til at modtage støtte, vil ansøger ifm. underskrivelse af støttekontrakten blive kontaktet af EACEA med henblik på at begrunde, hvorfor udviklingen skulle starte på netop det tidspunkt. (Se mere i retningslinjerne pkt. 6.2, afsnit 2 og pkt. 11.1, afsnit b)
Et eksempel på gyldig begrundelse er, hvis det ikke er muligt at udsætte projektudviklingen, uden det går ud over projektets/projekternes støtteberettigelse.

Krav til ansøger

Ansøger skal være et uafhængigt europæisk produktionsselskab med solid erfaring, der har været etableret i mindst 36 måneder og som udvikler fiktion, animation eller kreative dokumentarer. Ansøgere skal kunne dokumentere, at de i løbet af de seneste 5 år har været hovedproducent på mindst et audiovisuelt værk, som lever op til nedenstående krav til projekter, og som har opnået kommerciel distribution i minimum tre lande (udover produktionslandet) i perioden fra 1. januar 2015 og til ansøgningsdatoen. Selskabet skal ligeledes dokumentere, at de ejer hovedandelen af rettighederne til slate-projekterne.

NB! Det er kun muligt at søge udviklingsstøtte i Creative Europe én gang pr. call-år. Det betyder, at modtagere af Slate Funding i 2017 ikke kan ansøge dette aktuelle call. Ansøgere skal ligeledes vælge mellem at søge udviklingsstøtte til enkeltprojekter (en af to årlige frister) eller Slate Funding.

Støtteberettigede projekter

Ordningen støtter udviklingen af projekter med høj kunstnerisk kvalitet og europæisk og internationalt potentiale. Dvs. projekter, der egner sig til koproduktion mellem flere europæiske lande og som fokuserer på publikum allerede i udviklingsfasen gennem målrettede markedsførings- og distributionsstrategier.
Projekterne skal leve op til følgende kriterier:
  • Fiktionsfilm, animationsfilm eller kreative dokumentarfilm på minimum 60 minutter, som primært er målrettet biografdistribution
  • Dramaproduktioner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter, som primært er målrettet tv eller digitale platforme
  • Animation (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter, som primært er målrettet tv eller digitale platforme
  • Kreative dokumentarfilm (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter, som primært er målrettet tv eller digitale platforme
Ovenstående krav til minimumslængde gælder ikke for non-lineære projekter (som fx VR-projekter).
Første optagedag (principal photography) må ikke finde sted før 8 måneder efter ansøgningsdatoen.

I ansøgningen skal det oplyses om projekterne har et ISAN eller EIDR nummer. Hvis det ikke er tilfældet på ansøgningstidspunktet, skal projekterne – i tilfælde af bevilget støtte – have et sådant identifikationsnummer inden aktionsperioden er slut. Budgetomkostningerne til oprettelse af identifikationsnummer er støtteberettigede.

Støtte til produktionen af kortfilm

Ansøgere kan inkludere et kortfilmprojekt blandt et af de 3-5 projekter, der indgår i ansøgningen om Slate Funding. Kortfilm defineres som et audiovisuelt værk (fiktion, animation eller kreativ dokumentar) med en maksimal varighed på 20 min. Previews, reklamer, piloter, trailere, teasere og demoer accepteres ikke.
Kortfilmprojektet skal involvere et nyt talent (emerging talent) i form af fx manuskriptforfatter, instruktør eller producer, som har noget professionel erfaring og har formået at markere sig i branchen eller offentligheden, men som endnu ikke har skabt et værk, der har været i kommerciel distribution.
Støtten til kortfilmprojekter gives som produktionsstøtte. Første optagedag må ikke finde sted inden indsendelse af ansøgningen.

Støtteberettigede omkostninger

Kun budgetomkostninger, der falder inden for aktionsperioden, er støtteberettigede.

NB! Det er dermed ikke længere muligt retroaktivt at inkludere omkostninger til rettigheder og forfatter 12 måneder før ansøgningstidspunktet. Kun forfatteromkostninger, der leveres og lønnes indenfor aktionsperioden, er støtteberettigede.

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe MEDIA-delprogrammet med tekst og logo på alt materiale, så som plakater og pressemateriale. Dette gælder også kreditering i projekternes kreditlister. Link til tekst og logo kan findes i retningslinjernes pkt. 12.1.

Støttebeløbenes størrelse

Det samlede budget for puljen Slate Funding 2018 er estimeret til 12,5 mio. EUR.

Der kan minimum søges om 70.000 EUR pr. slate (den samlede pakke med 3-5 projekter).
De maksimale støttebeløb, der kan søges om pr. slate, er som følger:
For en slate ekskl. et kortfilmprojekt: 200.000 EUR.
For en slate inkl. et kortfilmprojekt: 210.000 EUR.
For en slate udelukkende bestående af dokumentarprojekter, ekskl. et kortfilmprojekt: 150.000 EUR.
For en slate udelukkende bestående af dokumentarprojekter, inkl. et kortfilmprojekt: 160.000 EUR.

Hvert enkelt projekt kan modtage støtte på mellem 10.000 EUR og 60.000 EUR, men tilskuddet fra Creative Europe kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte udviklingsomkostninger for hvert projekt. Hvis en kortfilm inkluderes i ansøgningen, kan denne maksimalt støttes med 10.000 EUR eller svarende til maksimalt 80 % af produktions- og udviklingsomkostningerne.

Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret på basis af et pointsystem, hvor ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal:
  • Ansøgningsselskabets tilgang til at udvikle en slate på 3-5 projekter på europæisk og internationalt niveau (20 point).
  • Kvaliteten af projekterne, udviklingsstrategierne, finansieringsstrategierne og den europæiske dimension (20 point).
  • De europæiske og internationale distributionsstrategier og markedsføringsstrategier (20 point).
  • Fordelingen af de kreative holds roller og ansvar, og deres kompetencer ift. projekterne (10 point).
  • Slate-projekternes potentiale for at blive realiseret (10 point).
  • Ansøgningsselskabets evne til at være innovative i sine aktiviteter (20 point).
Derudover gives der automatisk 5 point til danske selskaber for at være fra et land med middel produktionskapacitet.
Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjernes pkt. 9.

Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgere skal også have en EULogin (European Commission Authentication Service) konto, der ligeledes kan genbruges ved fremtidige ansøgninger.
Ansøgning sker via en E-form. Al dokumentation, kontrakter, budgetter m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Det kan medføre tekniske problemer, når E-formen indsendes, hvis de vedhæftede bilag fylder mere end 10 MB tilsammen – sørg derfor for at scanne dokumenterne i lav opløsning eller at komprimere pdf-filer i fx Adobe Acrobat Pro eller et gratis komprimeringsprogram, der kan findes ved Google-søgning.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til deadlinedatoen med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for 'Development of Audiovisual Content – Slate Funding' i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, FAQ mm. findes i spalten til højre og på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til retningslinjerne, eller ønsker hjælp og vejledning ifm. din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os i MEDIA Desken: Ene Katrine Rasmussen (ener@dfi.dk) og Katrine Danielle Bjaarnø (katrineb@dfi.dk).

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705