Økonomien i dansk spillefilm er ikke bæredygtig

NY RAPPORT. Udviklingen af nye forretningsmodeller er ikke lykkedes i en grad, der har skabt økonomisk balance og bæredygtighed i dansk spillefilmproduktion, lyder en af hovedkonklusionerne i en netop udkommet analyse af økonomien i filmbranchen.

Den digitale udvikling har betydelige konsekvenser for økonomien i dansk film. Overgangen fra fysisk køb og leje til digitale transaktioner og streaming er gået hurtigt, og velkendte forretningsmodeller kan ikke følge med udviklingen.

Deloitte gennemførte i 2013 en analyse af økonomien i dansk spillefilm, som viste, at den økonomiske volumen i spillefilm var nedadgående, men at antallet af film var konstant med ca. 20 titler årligt i perioden 2003-2012. Vanskelige finansieringsvilkår, dårlig indtjening, frasalg af rettigheder og økonomisk overlevelse gennem produktion var også blandt de tendenser, der sås i den undersøgte periode.

Fakta

Det følger af Filmaftalen 2015-2018, at der: ”Ultimo 2016 gennemføres en analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller for at vurdere om filmstøtten fortsat er tidssvarende indrettet, og om den anvendes bedst muligt."

Det fremgår af kommissoriet, at hovedsigtet med analysen er at vurdere:

væsentlige ændringer i filmmarkedet inden for de senere år, herunder ændringer med økonomisk betydning for forretningsmodellerne

de reguleringsmæssige overvejelser, herunder om støttesystemet er tidssvarende indrettet og anvendes bedst muligt

perspektiver på filmens fremtidige udfordringer og indtægtsforløb.

Man forventede at kunne finde en del af den fremadrettede løsning hos nye finansieringsaktører og øgede VOD-indtægter, det vil sige ved udviklingen af nye forretningsmodeller.

Men ifølge en ny rapport, Analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller, er den overordnede konklusion, at de tendenser, der sås i 2013, er forstærkede i 2017, og at udviklingen af nye forretningsmodeller ikke er lykkedes i en grad, der har skabt økonomisk balance og bæredygtighed i dansk spillefilmproduktion.

Fare for tab af kvalitet og diversitet

Indtægterne er langt fra tidligere tiders niveau, og break even opnås kun i ca. 68 ud af 211 film. Særlig hårdt ramt er spillefilm under konsulentordningen. Data indikerer, at der sker et skifte mod øget produktion af film under markedsordningen, da en positiv økonomi synes sikrere i den type film. Udviklingen har den konsekvens, at der er fare for tab af diversitet, kunstnerisk kvalitet, talentudvikling, nyskabelse samt udenlandsk interesse for dansk film.

Biografvinduet er stadig det væsentligste indtægtsvindue for dansk spillefilm, og udviklingen her ser fornuftig og solid ud. Der er i branchen en bred erkendelse af, at indtægter fra VOD ikke har indfriet de forventninger, man havde i 2013, og at der fortsat vil gå et stykke tid, inden det fulde potentiale er indfriet.

Pirateri er fortsat en faktor med indflydelse på films distribution, prisudvikling og prissætning på det digitale marked. Ud over at ulovligt download er omfattende, sker ulovlig tilgængeliggørelse samtidig med lovlig tilgængeliggørelse og udgør derved et "konkurrerende premiere-vindue".

Nye forretningsmodeller skal udvikles af private aktører

Styregruppen bag analysen består af Sandra Piras, Danske Filminstruktører, Klaus Hansen, Producentforeningen, Mads Nedergaard, Foreningen af filmudlejere i Danmark og Claus Ladegaard, Det Danske Filminstitut.

Styregruppens holdning er, at nye forretningsmodeller skal udvikles i mødet mellem private aktører, og at Filminstituttets rolle er at sikre de bedst mulige rammevilkår, der gavner alle parter.

Private aktører har i den også et ansvar for, at den enkelte film uhindret kan få det bedste økonomiske liv. I den forbindelse er den digitale udvikling og vinduesstrukturerne relevante at drøfte igen for at afklare, om der her er rum for forandring til filmens bedste.

Det konkluderes også, at den gældende filmstøtte er tidssvarende og anvendes bedst muligt for indeværende, men at øget fleksibilitet og øget fokus på at sikre diversitet og kunstnerisk kvalitet vil være nødvendigt på sigt.

Medlemmerne af Styregruppen har følgende kommentarer i anledning af offentliggørelsen af rapporten:

Sandra Piras, sekretariatschef hos Danske Filminstruktører:

"Vi er meget bekymrede over det billede, rapporten tegner af sundhedstilstanden hos navnlig de kunstnerisk stærke film. Den negative økonomiske udvikling kan have den konsekvens, at dansk film mister det, som har kendetegnet vores branche i en årrække – diversitet, kunstnerisk kvalitet, talentudvikling og nyskabelse. Det er derfor vigtigt, at filmstøtten fastholder et fokus på at sikre og understøtte den kunstneriske kvalitet og betydning af dansk film."

Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen:

”Rapporten bekræfter endnu engang, at dansk film ikke hænger sammen økonomisk. Dansk film er til stede på alle digitale platforme, men forretningsmodellen på disse platforme er defineret ud fra det amerikanske indhold, som lever af mange bække små fra et globalt marked. I en sådan forretningsmodel er det ikke muligt at skabe en bæredygtig økonomi for danske film til det danske publikum. Derfor er rapporten også med til at understrege, hvor vigtigt det, er at vi nu tager stilling til, hvorledes dansk film overlever i den globaliserede, digitaliserede verden.”

Mads Nedergaard, formand for Foreningen af filmudlejere i Danmark:

”Rapporten viser, at forretningsmodellerne for digital distribution i home-entertainment-leddet stadig er under udvikling, men dog i fremgang. Forudsat at branchen og myndighederne kan bekæmpe filmtyveri, tror vi, at denne positive udvikling kan fortsætte. Samtidig viser rapporten en vigende privat investering i dansk film. Det skyldes dels de vigende home-entertainment-indtægter, men også DFI’s detailstyrede støttesystem. Det sidste burde det være muligt at ændre på.” Mads Nedergaard.

Og fra Filminstituttets direktør Claus Ladegaard lyder det:

"Der er et enormt talentpotentiale i dansk film og en erklæret vilje hos politikerne til, at borgerne skal sikres adgang til dansk indhold af høj kvalitet. Nu handler det om i de kommende medie- og filmaftaler at sikre fornuftige og fleksible rammebetingelser for den enkelte film og for dansk film som helhed."

Læs here rapporten Analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller.

Tags: