Forskning

Det Danske Filminstitut (DFI) er en statsinstitution under Kulturministeriet, hvis hovedformål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark, herunder at forske og virke til støtte for filmforskningen i Danmark.

Målsætning

DFI’s forskning har et eksternt og et internt sigte, som er tæt forbundne:

Forskningen skal bidrage til at fremme en øget viden om dansk film og filmkultur nationalt og internationalt. Forskningen retter sig primært imod Instituttets praksisser og materialer: samlingerne i Filmarkivet, Billed- og Plakatarkivet og DFI’s omfattende dokumentationssamling, og de immaterielle praksisser, DFI varetager som filmens statsinstitution.

DFI’s forskning skal søge at fremme filmforskningen i et bredere og internationalt perspektiv, at højne bevidstheden om filmen som bærer af kulturarv nationalt og internationalt, og bidrage til, at DFI’s filmpolitiske dispositioner foregår på et oplyst, forskningsbaseret vidensgrundlag.

Internt skal DFI’s forskningsaktiviteter tjene til at udvikle og optimere samlingerne og bidrage til en opkvalificering af det personale, der varetager den daglige drift af DFI’s mangeartede virksomhed, både for at højne kvaliteten af interne funktioner og for at fremme Instituttets service overfor forskere, filmbranchen og det almene publikum. Endelig skal forskningen medvirke til at profilere DFI som en institution, der producerer innovativ og væsentlig forskning i film og kulturarv.

Implementering

DFI’s forskningsenhed varetager og koordinerer Instituttets forskning. Enheden udfører forskning og medvirker til at facilitere, formidle og tiltrække finansiering af både egne og eksterne forskningsprojekter. Forskningsenheden arrangerer og deltager i nationale og internationale forskningsfora og -netværk for at udvikle og forankre DFI’s forskning internationalt.

DFI’s forskningsresultater skal formidles til både danske og udenlandske forskningsmiljøer, til beslutningstagere og offentligheden. Formidlingen foregår via danske og internationale forskningsfora og – publikationer, både akademiske og bredt formidlende, og gennem DFI’s egne formidlingskanaler: som publikationer i DFI’s fagfællebedømte filmtidsskrift Kosmorama, via DFI’s forskellige webtjenester og som udstillinger og filmserier med introducerende foredrag i Filmhuset i Gothersgade.

Kontakt

Lars-Martin Sørensen 
Forskningsleder / Research manager 
Tlf. +45 3374 3574