Vedtægt for Det Danske Filminstitut

Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut

Bekendtgørelse nr. 401 af 27. maj 2004

 

 

Bilag 1: Procedure for valg af medarbejderrepræsentant for bestyrelsen i Det Danske Filminstitut

I medfør af § 10 i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film fastsættes:

Kapitel 1. Det Danske Filminstituts opgaver

Spillefilm

§ 1. Det Danske Filminstitut har for så vidt angår spillefilm til opgave

1) at yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion og lancering af danske film,

2) at yde støtte til import eller i særlige tilfælde at importere film,

3) at yde støtte til distribution og forevisning af film af særlig kunstnerisk kvalitet og film, der skønnes særligt egnede for børn og unge, eller i særlige tilfælde at kunne distribuere og forevise sådanne film og

4) at udbrede kendskabet til og fremme salget af danske film i udlandet.
 

Kort- og dokumentarfilm

§ 2. Det Danske Filminstitut har for så vidt angår kort- og dokumentarfilm til opgave at fremme oplysning og uddannelse samt kunstnerisk og kulturel aktivitet ved

1) at yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion og lancering af danske film,

2) at indkøbe danske og udenlandske film,

3) at distribuere eller sikre distributionen af danske og udenlandske film i Danmark til skoler, biblioteker samt andre institutioner og foreninger og

4) at udbrede kendskabet til danske film i udlandet.

Museum og cinematek

§ 3. Det Danske Filminstitut har til opgave

1) at indsamle, bevare og restaurere film, filmbilleder og andet materiale vedrørende film,

2) at indsamle og udlåne film- og tv-litteratur,

3) at udbrede kendskabet til filmens historie bl.a. ved forevisning af film i Det Danske Filminstituts cinematek og videotek samt ved udgivelse af klassikersamlinger på video/DVD og

4) at forske og virke til støtte for filmforskningen i Danmark.

Andre formål

§ 4. Det Danske Filminstitut har til opgave

1) at yde støtte til drift af film- og videoværksteder,

2) at udgive eller støtte udgivelsen af oplysende materiale om film,

3) at sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter og

4) at sikre en løbende dialog med filmbranchen og de væsentligste brugergrupper.

§ 5. Det Danske Filminstitut kan anvende midler til følgende formål:

1) støtte til indretning og modernisering af biografer,

2) stipendier til personer beskæftiget inden for det filmkunstneriske og filmtekniske område,

3) information og materiale om film, som støttes og distribueres af Det Danske Filminstitut,

4) støtte til andre levende billeder end spillefilm og kort- og dokumentarfilm,

5) støtte til andre aktiviteter til fremme af filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark og

6) støtte til den selvejende institution Det Danske Filmstudie og anden filmstudievirksomhed.
 

Kapitel 2. Intern kompetencefordeling

§ 6. Bestyrelsen har som Det Danske Filminstituts øverste ledelse overfor kulturministeren det overordnede ansvar for, at instituttet drives i overensstemmelse med filmloven og denne bekendtgørelse. Endvidere skal bestyrelsen sørge for, at instituttet drives i overensstemmelse med lovgivningens almindelige regler for offentlig forvaltningsvirksomhed, og at instituttets midler anvendes i overensstemmelse med de bevillingsmæssige forudsætninger herfor.

Stk. 2. Den administrerende direktør, jf. lovens § 5, har det overordnede filmpolitiske og administrative ansvar for Det Danske Filminstitut.

Stk. 3. Sammensætningen af Det Danske Filminstituts direktion, jf. lovens § 4, stk. 3, herunder ansvarsfordelingen mellem den administrerende direktør og de øvrige direktionsmedlemmer, jf. lovens § 5, fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som afgiver forslag til direktionen om de områder, der ikke hører under konsulenterne, jf. kapitel 3.

§ 7. Direktionen er over for bestyrelsen ansvarlig for overholdelsen af de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer for Det Danske Filminstituts virksomhed.

Stk. 2. Direktionen ansætter Det Danske Filminstituts personale bortset fra konsulenterne, jf. lovens § 4 stk. 4 og 5.
 

Kapitel 3. Konsulentordningen

§ 8. Konsulenterne, jf. lovens § 4 stk. 4 og 5, ansættes for indtil 3 år. Umiddelbar forlængelse af ansættelsen kan finde sted, dog således at den samlede ansættelsesperiode ikke må overstige 5 år.

§ 9. De filmprojekter, der på baggrund af konsulenternes kunstneriske vurdering, jf. lovens § 6, er foreslået til udviklings- eller produktionsstøtte, skal tillige af Det Danske Filminstitut vurderes i økonomisk og produktionsteknisk henseende. Den samlede vurdering danner grundlag for direktionens endelige beslutning om tildeling af udviklings- eller produktionsstøtte, herunder fastsættelse af støttebeløbets størrelse.

§ 10. De kort- og dokumentarfilm, der på baggrund af konsulenternes kunstneriske vurdering, jf. lovens § 6, er foreslået til indkøb, skal tillige af Det Danske Filminstitut vurderes for så vidt angår filmenes målgruppe og distributionspotentiale i Det Danske Filminstituts distributionssystem. Den samlede vurdering danner grundlag for direktionens endelige beslutning om indkøb af kort- og dokumentarfilm.
 

Kapitel 4. Støtte til spillefilm uden konsulentbehandling

§ 11. Det Danske Filminstitut kan uden forudgående konsulentbehandling yde økonomisk støtte med op til 60 procent af de godkendte produktionsomkostninger til spillefilm, jf. lovens § 7.

Stk. 2. Støttetildelingen skal ske på grundlag af en konkret teknisk/økonomisk, dramaturgisk og publikumsmæssig bedømmelse af de indkomne ansøgninger.

§ 12. Støtte kan ydes til enhver film, som kan medvirke til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark, og som må antages at have en rimelig mulighed for at tiltrække et større publikum.

§ 13. For film, der produceres i samarbejde med udenlandske producenter (koproduktioner), kan der ydes støtte med op til 60 procent af den danske andel af produktionsomkostningerne. Støtte til koproducerede film forudsætter, at der er et rimeligt forhold mellem den danske og den udenlandske økonomiske indsats og indflydelse på produktionen og mellem indsatsen fra hver side i kunstnerisk eller teknisk henseende.
 

Kapitel 5. Vilkår for støtte

§ 14. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for støttetildelingen efter kapitel 1, herunder vilkår for udbetaling og tilbagebetaling af støtte.
 

Kapitel 6. Rådene

Rådet for Spillefilm

§ 15. Rådet for Spillefilm består af 5 medlemmer, hvoraf de organisationer, der repræsenterer filmproducenterne, filminstruktørerne, filmteknikerne, biografindehaverne og filmudlejerne i fællesskab udpeger 3 medlemmer. Kontaktudvalget udpeger 2 medlemmer med mediemæssig og kulturel indsigt.

§ 16. Rådet for Spillefilm rådgiver bestyrelsen og direktionen i Det Danske Filminstitut om spillefilm og har i den forbindelse følgende opgaver:

1) at rådgive bestyrelsen om overordnede filmpolitiske retningslinjer for spillefilmområdet,

2) at udpege et medlem til bestyrelsen,

3) at afgive indstilling til bestyrelsen om ansættelse af konsulenter,

4) at afgive udtalelse til bestyrelsen om forslag til vilkår for støtte inden for spillefilmområdet,

5) at afgive udtalelse til bestyrelsen om eventuel nedsættelse af udvalg, jf. § 6, stk. 4, på spillefilmområdet og

6) at udøve efterkritik og evaluering af anvendelsen af produktionsbevillinger.

Stk. 2. Rådet vælger selv sin formand og næstformand.

Stk. 3. Rådets forretningsorden fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rådet.

Rådet for Kort- og Dokumentarfilm

§ 17. Rådet for Kort- og Dokumentarfilm består af 5 medlemmer, hvoraf de organisationer, der repræsenterer filmproducenterne, filminstruktørerne, filmteknikerne, biografindehaverne og filmudlejerne i fællesskab udpeger 3 medlemmer. Kontaktudvalget udpeger 2 medlemmer med mediemæssig og kulturel indsigt, som repræsenterer brugerinteresser.

§ 18. Rådet for Kort- og Dokumentarfilm rådgiver bestyrelsen og direktionen om kort- og dokumentarfilm og har i den forbindelse følgende opgaver:

1) at rådgive bestyrelsen om overordnede filmpolitiske retningslinjer for kort- og dokumentarfilm,

2) at udpege et medlem til bestyrelsen,

3) at afgive indstilling til bestyrelsen om ansættelse af konsulenter,

4) at afgive udtalelse til bestyrelsen om forslag til vilkår for støtte inden for kort- og dokumentarfilmområdet,

5) at afgive udtalelse til bestyrelsen om eventuel nedsættelse af udvalg, jf. § 6 stk. 4, på kort- og dokumentarfilmområdet og

6) at udøve efterkritik og evaluering af anvendelsen af produktionsbevillinger.

Stk. 2. Rådet vælger selv sin formand og næstformand.

Stk. 3. Rådets forretningsorden fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rådet.

Museumsrådet

§ 19. Museumsrådet består af 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Producentforeningen, 1 medlem udpeges af Kulturarvsstyrelsen , 1 medlem udpeges af Biblioteksstyrelsen, 1 medlem udpeges af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1 medlem udpeges af Institut for Film og Medievidenskab ved Københavns Universitet og Den Danske Filmskole i fællesskab.

§ 20. Museumsrådet rådgiver bestyrelsen og direktionen om Det Danske Filminstituts museumsvirksomhed og har i den forbindelse følgende opgaver:

1) at rådgive bestyrelsen om overordnede retningslinjer for indsamling, registrering og bevaring af film, om forskning og formidling af forskningens resultater samt om offentlighedens adgang til samlingerne,

2) at udpege et medlem til bestyrelsen,

3) at afgive udtalelse til bestyrelsen om eventuel nedsættelse af udvalg, jf. § 6, stk. 4, på museumsområdet og

4) at udøve efterkritik og evaluering af museumsvirksomheden.

Stk.2. Rådet vælger selv sin formand og næstformand.

Stk.3. Rådets forretningsorden fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rådet.
 

Kapitel 7. Kontaktudvalget

§ 21. Følgende organisationer udpeger hver et medlem til Kontaktudvalget:

1) Dansk Skuespillerforbund

2) Dansk Dramatikerforbund

3) Dansk Forfatterforening

4) Dansk Kunstnerråd

5) Sammenslutningen af Danske Filmklubber

6) Sammenslutningen af Danske Børnefilmklubber

7) Amtsrådsforeningen i Danmark

8) Kommunernes Landsforening

9) Danmarks Biblioteksforening

10) Foreningen for Mediepædagogik

11) Gymnasieskolernes Lærerforening

12) Danmarks Lærerforening

Stk. 2. Følgende organisationer udpeger i fællesskab et medlem til Kontaktudvalget:

1) Dansk Komponistforening

2) Danske Jazz Beat og Folkemusikautorer

3) Danske Populærautorer

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en periode på 3 år. Umiddelbar genudpegning kan kun ske en gang. Udtræder et medlem i perioden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.


§ 22. Kontaktudvalget varetager kontakten til Det Danske Filminstituts brugere og publikum og har i den forbindelse følgende opgaver:

1) at følge Det Danske Filminstituts virksomhed og afgive forslag herom til bestyrelsen,

2) at udpege 2 medlemmer med mediemæssig og kulturel indsigt til Rådet for Spillefilm og

3) at udpege 2 medlemmer med mediemæssig og kulturel indsigt, der repræsenterer brugerinteresser, til Rådet for Kort- og Dokumentarfilm.

Stk. 2. Kontaktudvalget vælger selv sin formand og næstformand.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter Kontaktudvalgets forretningsorden efter indstilling fra udvalget.
 

Kapitel 8. Valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen

§ 23. Valg af en medarbejderrepræsentant til Det Danske Filminstituts bestyrelse skal ske i henhold til den procedure, som er beskrevet i bilag til denne bekendtgørelse.
 

Kapitel 9. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 260 af 7. april 1997 om vedtægt for Det Danske Filminstitut ophæves.
 

Bilag 1. Procedure for valg af medarbejderrepræsentant for bestyrelsen i Det Danske Filminstitut

1. Medarbejderne ved Det Danske Filminstitut kan vælge et medlem til bestyrelsen.

2. Valgkomiteen, jf. punkt 6, sørger for afholdelsen af en afstemning blandt medarbejderne, om de ønsker repræsentation i bestyrelsen.

3. Valgret har enhver medarbejder, der er myndig og som ikke er medlem af direktionen.

4. Valgbar til bestyrelsen er enhver medarbejder, der

1) er myndig,

2) har fast ansættelse ved Det Danske Filminstitut,

3) igennem de seneste 9 måneder før valget har været ansat i Det Danske Filminstitut og

4) ikke er medlem af direktionen.

5. Valg afholdes i god tid før beskikkelsesperioden indtræder. Tidspunktet for valget fastsættes af bestyrelsen.

6. Valget forestås af en valgkomite på tre medlemmer, som udpeges af bestyrelsen blandt medarbejderne. En medarbejder, der opstiller til valg til bestyrelse, kan ikke være medlem af valgkomiteen.

7. I god tid før valget bekendtgør valgkomiteen tidspunktet for valget og fristen for indlevering af kandidatforslag.

8. Er der ved udløbet af fristen kun indkommet et gyldigt kandidatforslag, aflyser valgkomiteen valget og erklærer kandidaten for valgt uden afstemning.

9. Indkommer der flere gyldige kandidatforslag, sørger valgkomiteen for, at der fremstilles stemmesedler med angivelse af kandidaterne i alfabetisk orden. Stemmesedlen må kun indeholde oplysning om kandidaternes navne og stillinger.

10. Valget sker skriftligt og hemmeligt, og hver medarbejder må kun afgive en stemme på en kandidat. Den udfyldte stemmeseddel returneres til valgkomiteen inden kl. 12 på valgdagen.

11. Valgkomiteen foretager stemmeoptællingen og skal bestemme, at stemmesedler er ugyldige,

1) når det ikke med sikkerhed fremgår, hvem af kandidaterne, der er stemt på,

2) når stemmesedlen giver grund til at antage, at det ikke er en af valgkomiteen udleveret stemmeseddel og

3) når der på stemmesedlen er skrevet, tegnet eller på anden måde givet stemmesedlen et særpræg.

12. Valgt er den kandidat, der har opnået det største stemmetal. Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater træffes afgørelsen ved lodtrækning foretaget af valgkomiteen.

13. Den valgte medarbejder beskikkes af kulturministeren som medlem af bestyrelsen.

14. Hvis den valgte medarbejder fratræder sin stilling i Det Danske Filminstitut eller af andre grunde ophører med at være medlem af bestyrelsen sørger bestyrelsen for, at der foretages nyvalg af en medarbejderrepræsentant for den resterende beskikkelsesperiode.

15. Medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af vedkommendes forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område, jf. lovens § 3, stk. 4, ændret ved § 4 i lov om ændring af forskellige bestemmelser om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (nr. 1156 af 19. december 2003).

16. Tvivlsspørgsmål eller klager i forbindelse med valget afgøres endeligt af valgkomiteen.

17. De nærmere regler om valget fastsættes af bestyrelsen.

Kulturministeriet, den 27. maj 2004

Brian Mikkelsen

/Claus Hjorth
 

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk