Filmloven

Stillbillede af Christiansborg fra filmen "Grundlovens 100 års jubilæum". Filmen kan streames på Danmarkpaafilm.dk
Det Danske Filminstitut er etableret i 1997 som bestemt i filmloven fra samme år. Filminstituttets overordnede formål og organisering er fastlagt i loven, mens de nærmere regler er beskrevet i vedtægten for Filminstituttet.

Lov nr. 186 af 12.03.1997

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og vi ved vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

 

Formål

§ 1. Lovens formål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.

Stk. 2. Ved film forstås i denne lov levende billeder af enhver art uanset optagelses- og forevisningsform, herunder fotografiske film og videogrammer, bortset fra tv-udsendelser.

Kapitel 2

 

Det Danske Filminstitut

§ 2. Det Danske Filminstitut har følgende opgaver:

1) At yde økonomisk støtte til udvikling, manuskriptudarbejdelse, produktion, lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.
2) At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme salget af og kendskabet til danske film i udlandet.
3) At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden.
4) At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film.
5) At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om instituttets virksomhed.
6) At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem drift af værksteder.
7) At sikre produktion af oplysende film bl.a. til undervisningsbrug.

Stk. 2 Instituttet kan yde støtte til den selvejende institution Det Danske Filmstudie og anden filmstudievirksomhed.

Stk. 3 Herudover kan instituttet yde støtte til andre aktiviteter til fremme af filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.

Bestyrelse

§ 3. Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. 3 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel, mediemæssig og ledelsesmæssig indsigt.

Stk. 3. Rådet for Spillefilm, Rådet for Kort- og Dokumentarfilm og Museumsrådet, jf §8, udpeger hver et medlem til bestyrelsen.

Stk. 4. Medarbejderne ved instituttet kan vælge et medlem til bestyrelsen. Dette bestyrelsesmedlem er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. (Sidste punkt er tilføjet iflg. lov nr. 1156 af 19. december 2003)

Stk. 5. Blandt bestyrelsens medlemmer udpeger kulturministeren formand og næstformand.

Stk. 6. Medlemmer af bestyrelsen må ikke være repræsentanter for eller ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film eller have filmfaglige tillidsposter. Kulturministeren kan i særlige tilfælde fravige denne bestemmelse.

Stk. 7. Medlemmer af bestyrelsen må ikke være ansat i de konsulentstillinger, der er nævnt i § 4, stk. 4 og 5.

Stk. 8. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang. Udtræder et medlem i beskikkelsesperioden, beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4. Bestyrelsen er den øverste ledelse af Det Danske Filminstitut og har ansvaret for fastsættelse og opfølgning af instituttets overordnede målsætninger til fremme af dansk film.

Stk. 2. Bestyrelsen har over for kulturministeren det overordnede ansvar for overholdelsen af de bestemmelser, der er fastsat for instituttets virksomhed.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter en direktion.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra Rådet for Spillefilm indtil 3 konsulenter samt en børnefilmkonsulent for spillefilmområdet, jf. § 6.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra Rådet for Kort- og Dokumentarfilm indtil 3 konsulenter samt en børnefilmkonsulent for kort- og dokumentarfilmområdet jf. § 6.

Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter de råd, der er nævnt i § 8.

Direktion

§ 5. Den daglige ledelse af Det Danske Filminstitut varetages af en direktion, som ledes af en administrerende direktør.

Konsulentordningen m.v.

§ 6. Konsulenterne foretager den endelige kunstneriske vurdering af manuskript- og produktionsforslag og afgiver forslag til direktionen om anvendelsen af de midler som er til rådighed til manuskriptudarbejdelse og produktion af spillefilm og kort- og dokumentarfilm og til indkøb af kort- og dokumentarfilm jf. dog § 7.
Stk. 2. Konsulenterne må ikke være repræsentanter for eller ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film eller have filmfaglige tillidsposter.

§ 7. Det Danske Filminstitut kan efter nærmere regler herom fastsat af kulturministeren i den vedtægt, der er nævnt i § 10, yde støtte med op til 60 pct. af omkostningerne til produktion af spillefilm uden forudgående konsulentbehandling.

Råd

§ 8. Rådet for Spillefilm, Rådet for Kort- og Dokumentarfilm og Museumsrådet rådgiver Det Danske Filminstituts ledelse om henholdsvis spillefilm, kort- og dokumentarfilm og instituttets museumsvirksomhed. Hvert råd består af 5 medlemmer, som udpeges for en periode af 4 år. Umiddelbar genudpegning kan kun finde sted en gang. Udtræder et medlem i perioden, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 2. Rådet for Spillefilm består af 3 repræsentanter for filmbranchen og 2 medlemmer med mediemæssig og kulturel indsigt, der udpeges af det i § 9 nævnte kontaktudvalg.

Stk. 3. Rådet for Kort- og Dokumentarfilm består af 3 repræsentanter for filmbranchen og 2 medlemmer med mediemæssig og kulturel indsigt, der udpeges af det i § 9 nævnte kontaktudvalg.

Stk. 4. Medlemmer af Museumsrådet skal repræsentere museumsfaglig, filmhistorisk, forskningsmæssig og branchemæssig indsigt.

Stk. 5. Rådene vælger selv formand og næstformand.

Stk. 6. Rådenes forretningsorden fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rådene.

Stk. 7. Medlemmer af rådene må ikke være ansat i de konsulentstillinger, der er nævnt i § 4, stk. 4 og 5.

Kontaktudvalg

§ 9. Til at varetage kontakten med Det Danske Filminstituts brugere og publikum nedsætter bestyrelsen et kontaktudvalg, der sammensættes af bruger- og publikumorganisationer og interessegrupper Kontaktudvalget har til opgave at følge instituttets virksomhed og afgive forslag herom til bestyrelsen og at udpege 2 medlemmer til Rådet for Spillefilm og 2 medlemmer til Rådet for Kort- og Dokumentarfilm, jf. § 8, stk. 2 og 3. Kontaktudvalget mødes mindst en gang årligt.

Vedtægt

§ 10. Kulturministeren fastsætter efter forslag fra bestyrelsen i en vedtægt nærmere regler om Det Danske Filminstituts opgaver og kan herunder bestemme at instituttet har flere opgaver inden for filmområdet end dem, der er nævnt i § 2. I vedtægten fastsættes endvidere nærmere regler om udpegning af en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, jf. § 3, stk 4, om instituttets interne kompetencefordeling, om udpegning og sammensætning af og opgaver m v. for de råd og det kontaktudvalg, der er nævnt i §§ 8 og 9, og om støtte til produktion uden forudgående konsulentbehandling, jf. § 7. Kulturministeren fastsætter endvidere i vedtægten efter forslag fra bestyrelsen regler om konsulentordningen.

Bevillinger

§ 11. På de årlige finanslove fastsættes særskilte produktionsbevillinger til henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm.

Stk. 2. Mindst 25 pct. af de midler, som afsættes til produktion af spillefilm og til produktion af kortog dokumentarfilm, skal anvendes til film for børn og unge.

Kapitel 3

 

Afleveringspligt

§ 12. Af enhver dansk film, der forevises offentligt, skal producenten på begæring aflevere et eksemplar til Det Danske Filminstitut og et fuldstændigt sæt af de til reklame- og undervisningsbrug fremstillede billeder og materiale m.v. fra filmen. Såfremt der efter denne lov er ydet støtte til filmens produktion, skal afleveringen ske vederlagsfrit.

Stk. 2. Senest to år efter en dansk films første offentlige forevisning i Danmark skal producenten af egen drift vederlagsfrit aflevere en god kopi af filmen til instituttet.

Stk. 3. Negativer til danske film der har været forevist offentligt, og negative; til de til reklame- og undervisningsbrug fremstillede billeder fra film må ikke tilintetgøres, førend de vederlagsfirit har været tilbudt instituttet og dette har erklæret ikke at ville overtage dem.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 3 finder tilsvarende anvendelse på danske film der ikke har været forevist offentligt, men som har været sat i distribution med henblik på at nå ud til bredere kredse.

Stk. 5. Kan producenten ikke entydigt identificeres, kan instituttet bestemme, at afleveringspligten overgår til distributøren.

§ 13. (§ 13 er ophævet iflg. lov nr. 423 af 10. juni 1997.)

§ 14. Afgår den afleveringspligtige ved døden, eller kommer vedkommende under konkurs, påhviler afleveringspligten boet.

§ 15. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om afleveringsformen, herunder om afleveringsterminer, samt om, hvilke oplysninger der skal ledsage det afleverede, og i hvilke tilfælde Det Danske Filminstitut kan yde delvis godtgørelse af udgifter forbundet med afleveringen.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om bevaring og tilgængelighed af de afleverede film og videogrammer.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at visse typer film og videogrammer undtages fra afleveringspligten, og om kassation af eksemplarer, som ikke skønnes egnede til bevaring.

§ 16. Det Danske Filminstitut må ikke forretningsmæssigt udnytte det materiale, som er afleveret til instituttet i henhold til §§ 12 og 13.

Kapitel 4

 

Danske og koproducerede film

§ 17. Ved en dansk film forstås i denne lov en film, der har dansk producent Endvidere skal filmen være indspillet på dansk eller rumme en særlig kunstnerisk eller teknisk indsats som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark.

Stk. 2. Ved en dansk producent forstås

1) en person, der har dansk statsborgerskab eller har bopæl her i landet,
2) et aktieselskab eller anpartsselskab, der er registreret her i landet,
3) en statslig eller kommunal institution
4) et andet her i landet hjemmehørende selskab med begrænset ansvar, herunder fonde og foreninger, hvis direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne har dansk statsborgerskab eller har bopæl her i landet, eller
5) et udenlandsk aktieselskab eller anpartsselskab, der har indregistreret filial hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller et andet udenlandsk selskab med begrænset ansvar, for så vidt filialbestyreren har dansk statsborgerskab eller har bopæl her i landet.

Stk 3. En film, der er optaget ved samarbejde med en eller flere udenlandske producenter og mindst en dansk producent (koproduktion), kan betragtes som dansk under forudsætning af, at der er et rimeligt forhold mellem den danske og den udenlandske økonomiske indsats og indflydelse på produktionen og mellem indsatsen fra hver side i kunstnerisk eller i teknisk henseende.

Stk. 4. Kravet om bopæl, statsborgerskab, hjemsted m.v. her i landet efter stk. 2 bortfalder, hvis internationale aftaler, herunder traktaten om Det Europæiske Fællesskab aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og overenskomsten om fællesnordisk arbejdsmarked, kræver det.

Kapitel 5

 

Kommunal og amtskommunal filmvirksomhed

§ 18. En kommune eller amtskommune kan producere film med henblik på varetagelse af opgaver, som kommunen eller amtskommunen kan varetage i medfør af lovgivningen. Kommuner og amtskommuner kan endvidere forevise og udleje film samt yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed.

Kapitel 6

 

Medierådet for Børn og Unge

§ 19. Kulturministeren nedsætter Medierådet for Børn og Unge, som skal vejlede forældre m.fl. om egnetheden af film m.v. for børn og unge. Medierådet skal derudover rådgive og bistå ministeren og kan på eget initiativ behandle ethvert spørgsmål om films egnethed for børn og unge.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Medierådet, herunder om rådets sammensætning.

§ 20. Enhver film, der vises offentligt for eller erhvervsmæssigt sælges, udlejes eller udlånes offentligt i Danmark til børn under 11 og 15 år, skal forinden være godkendt for børn i den pågældende aldersgruppe af Medierådet for Børn og Unge, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Medierådets afgørelse træffes på baggrund af en vurdering af, om filmene kan antages at være skadelige for børn i den pågældende aldersgruppe. Medierådet kan til brug for vurderingen indkalde nærmere oplysninger om filmenes indhold. Medierådets afgørelse kan være

1) at filmen godkendes for alle
2) at filmen godkendes for alle, men frarådes for børn, der ikke er fyldt 7 år
3) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 11 år
4) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 15 år.

Stk. 3. Alle film må dog vises offentligt for børn, der er fyldt 7 år og er ledsaget af en af forældrene eller en anden voksen.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler om opkrævning af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter forbundet med Medierådets vurdering af film. Gebyrernes størrelse fastsættes af kulturministeren.

§ 21. Den, der foreviser film offentligt, eller den, der erhvervsmæssigt sælger, udlejer eller på anden måde udbreder film offentligt i Danmark, har pligt til efter nærmere regler herom fastsat af kulturministeren at mærke eller på anden måde oplyse om films egnethed for børn og unge i overensstemmelse med Medierådet for Børn og Unges vurderinger herom.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter drøftelse med Medierådet nærmere regler om mærkning m.v. og kan herunder bestemme, at visse film skal mærkes m.v. uden rådets vurdering, og at visse film kan undtages fra mærkning m.v.

Kapitel 7

 

Klager

§ 22. Klager over afgørelser, som er truffet af Det Danske Filminstitut i henhold til denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan kun indbringes for kulturministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

§ 23. Klager over afgørelser, som er truffet af Medierådet for Børn og Unge i henhold til denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven, kan kun indbringes for kulturministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Kulturministeren kan dog fastsætte regler om videregående klageadgang for afgørelser truffet i henhold til § 20, stk. 1, og kan i forbindelse hermed fastsætte gebyrer til hel eller delvis dækning af udgifter til behandling af klager.

Kapitel 8

 

Regnskab og revision

§ 24. De, der modtager tilskud i henhold til denne lov, skal aflægge regnskab herfor. Regnskabet revideres af den af tilskudsmodtageren valgte revisor i henhold til reglerne om god revistonsskik.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for regnskabsaflæggelsen, herunder om revisionskompetencen og revisionens udførelse.

Kapitel 9

 

Straffebestemmelser

§ 25. Overtrædelse af § 12, § 13, § 20, stk. 1, eller § 21, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. I regler, som udstedes i medfør af lovens §15 og § 21, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 26. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Kulturministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte, at følgende love eller dele af følgende love ophæves:

1) Filmloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 2. maj 1996.
2) Lov om filmcensur, jf. lovbekendtgørelse nr. 211 af 30. maj 1980.
3) Lov om mærkning af videogrammer, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 25. januar 1996.

Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i de love, der er nævnt i stk. 2, bortset fra bekendtgørelse nr. 283 af 30. april 1993 om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m v. for misligholdte lån ydet i henhold til den tidligere lovgivning om film og biografer forbliver i kraft, indtil de ophæves eller
afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 4. Kulturministeren beskikker de i § 8 nævnte råd første gang.

Stk. 5. Det første kontaktudvalg, jf. § 9, beskikkes af kulturministeren.

Stk. 6. Den første vedtægt, jf. § 10 fastsættes af kulturministeren efter drøftelse med de siddende bestyrelser for Det Danske Filminstitut og Statens Filmcentral.

Stk. 7. Bestemmelserne i kapitel 6 om Medierådet for Børn og Unge gælder for film der forevises offentligt, fremstilles eller indføres med henblik på erhvervsmæssigt salg eller udleje eller anden offentlig udbredelse i Danmark, efter at kulturministeren har nedsat Medierådet og har udstedt regler i medfør af §§ 19-21.

Stk. 8. Afgørelser om films egnethed for børn under henholdsvis 12 og 16 år truffet i henhold til lov om filmcensur, jf lovbekendtgørelse nr. 211 af 30. maj 1980, og lov om mærkning af videogrammer, jf lovbekendtgørelse nr. 34 af 25. januar 1996, skal fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne lovs kapitel 6 betragtes som en afgørelse, jf. § 20, stk. 1.

§ 27. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.


Givet på Christiansborg Slot, den 12. marts 1997
Under vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R
/ Ebbe Lundgaard
 

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk