Afgørelse vedr. Zentropa

Det Danske Filminstitut har i dag truffet afgørelse og fremsendt tilkendegivelse til Zentropa i sagen om interne faktureringer via Teknik Fyn ApS.

Revisionsselskabet Deloitte har på vegne af Det Danske Filminstitut gennemført en stikprøveundersøgelse af regnskaberne for filmene "Hævnen", "Den du frygter", "Mor byttes" og "I:DA", for at af- eller bekræfte påstande om uregelmæssigheder og overfakturering.

På baggrund af Deloittes rapport har Det Danske Filminstitut konstateret en række kritisable forhold vedrørende Zentropas økonomiadministration, herunder at dokumentation af forretningsgange, markedsprisafprøvning, interne kontroller samt kontrol- og transaktionsspor har været mangelfulde. Samtidig har der været begrænsninger i det materiale, Deloitte har kunnet få adgang til. De kritisable forhold medfører en væsentlig øget risiko for såvel tilsigtet som utilsigtet overfakturering.

Det Danske Filminstitut har på den baggrund, efter samråd med Kammeradvokaten, konkluderet følgende:
 

  1. Det Danske Filminstitut finder det nødvendigt at fastsætte et skærpet tilsyn og en række vilkår for udbetaling af fremtidig støtte til Zentropa. Vilkårene skal sikre forsvarligt tilsyn og kontrol med støttemidler i fremtiden. Samtidig har Det Danske Filminstitut besluttet at indbringe Zentropas revisor, JS Revision, for Revisornævnet med henblik på vurdering af, om revisor, i sin behandling af de fire regnskaber, har tilsidesat sine forpligtelser. 
     
  2. Det konkluderes, at kontrol- og transaktionsspor på en række punkter har været så mangelfulde, at det hverken har kunnet af- eller bekræftes, om der har fundet overfakturering sted. Gennemgangen af produktionsregnskaberne har imidlertid ikke afdækket misbrug af støttemidler, og viderefaktureringen via Teknik Fyn ApS har ikke, isoleret set, medført overfakturering, forudsat at de internt fakturerede ydelser er behørigt markedspristestede. Det Danske Filminstitut finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for helt eller delvist at kræve udbetalte midler tilbagebetalt for de konkrete filmproduktioner. 

 

Det skærpede tilsyn indebærer, at en række krav skal være opfyldt, før der kan ske udbetaling af filmstøtte til Zentropa. Zentropa skal blandt andet fremsende og have godkendt en redegørelse for, hvordan de vil efterleve bogføringslovens krav om "god bogføringsskik" samt fremsende og have godkendt en revisionsplan. Endvidere skal Zentropa redegøre for forventede koncerninterne køb til hvert enkelt filmprojekt, samt hvordan markedspriser dokumenteres for køb til den konkrete film. I forbindelse med Det Danske Filminstituts godkendelse af endeligt regnskab vil der blive gennemført kontrol, blandt andet på baggrund af disse redegørelser.

 

De skærpede krav er gældende for Zentropa, indtil det over for Det Danske Filminstitut er dokumenteret, at økonomiadministration og dokumentation fungerer tilfredsstillende.

Der pågår fortsat undersøgelse af overskridelsesregnskabet for filmen "Antichrist".

Deloittes rapport kan ses her.

Appendix til Deloittes rapport kan ses her.  

Enkelte oplysninger i rapporten er udeladt, da de efter Det Danske Filminstituts vurdering ikke kan offentliggøres uden Zentropas samtykke.