Afgørelse vedrørende undersøgelse af regnskab for filmen Antichrist

Det Danske Filminstitut har i dag truffet afgørelse i sagen om Zentropas produktionsregnskab for filmen "Antichrist".

Det Danske Filminstitut har den 2. februar 2015 truffet afgørelse i sagen om Zentropas produktionsregnskab for filmen "Antichrist". Afgørelsen er blevet meddelt Zentropa.

Sagen opstod efter fremkomsten af en såkaldt bekymringsliste udarbejdet af filmens producere, der opregnede en række udgifter, som angiveligt ikke havde relevans for produktionen og dermed uberettiget var medtaget i regnskabet.

På baggrund af revisionsselskabet Deloittes gennemgang af udvalgte regnskabsposter finder Det Danske Filminstitut det stærkt kritisabelt, at der i produktionsregnskabet er medtaget en række udgifter, som ikke anses for relevante. På den baggrund fastholdes det skærpede tilsyn med Zentropas økonomiadministration. Tilsynet opretholdes, indtil det er dokumenteret over for Filminstituttet, at økonomiadministrationen fungerer tilfredsstillende. Der vurderes ikke at være basis for at stille krav om tilbagebetaling af støttemidler vedrørende filmproduktionen "Antichrist".

Det skærpede tilsyn blev indført i maj 2014 i forbindelse med en anden undersøgelse af filmregnskaber hos Zentropa, der blandt andet fandt mangel på dokumentation af markedspriser og efterlevelse af bogføringslovens mindstekrav til dokumentation af forretningsgange og intern kontrol. Det skærpede tilsyn indebærer, at en række krav skal være opfyldt, før der kan ske udbetaling af filmstøtte til Zentropa. Zentropa skal blandt andet fremsende og have godkendt en redegørelse for, hvordan de vil efterleve bogføringslovens krav om "god bogføringsskik" samt fremsende og have godkendt en revisionsplan. Endvidere skal Zentropa redegøre for forventede koncerninterne køb til hvert enkelt filmprojekt, samt hvordan markedspriser dokumenteres for køb til den konkrete film. I forbindelse med Det Danske Filminstituts godkendelse af endeligt regnskab vil der blive gennemført kontrol, blandt andet på baggrund af disse redegørelser.

Læs hele afgørelsen