Dialog og fleksibilitet i fremtidens filmstøtte

Et udvalg nedsat af kulturminister Per Stig Møller om fremtidens filmstøtte peger i en ny rapport på 10 centrale anbefalinger til fremtidens støtte til spillefilm.

Et udvalg om fremtidens filmstøtte blev efter aftale med partierne bag Filmaftalen 2007-2010 nedsat af kulturministeren i juli 2010. Udvalget, der har haft medlemmer fra de toneangivende organisationer i filmbranchen, har i august og september analyseret de centrale udfordringer for danske spillefilm og fremlægger i dag deres anbefalinger til den kommende filmaftale.

Henrik Bo Nielsen, adm. direktør for Filminstituttet og formand for udvalget udtaler: "Det er særdeles glædeligt, at de forskellige hjørner af filmbranchen har kunnet mødes om en samlet strategi for dansk spillefilm. Filmbranchen og Filminstituttet gennemførte i 2008 og 2009 en dialogrunde med mere end 250 deltagere, der havde til opgave at udpege sigtelinjerne for dansk film. Dette arbejde er nu blevet konkretiseret i 10 anbefalinger, der for alvor gør op med stive støttesystemer og kassetænkning, og som kan give dansk film et nyt afsæt. Jeg håber, at politikerne vil tage vel imod udvalgets rapport og lade den indgå som et væsentligt bidrag i forberedelsen af den kommende filmaftale. Det er udvalgets ønske, at rapporten kan tjene som et katalog over de centrale udfordringer for dansk spillefilm – og som et vigtigt bud på, hvad filmbranchen og Filminstituttet sammen vil gøre ved dem."

Udvalget består af følgende medlemmer:

  • Henrik Bo Nielsen, adm. direktør, Det Danske Filminstitut (formand for udvalget)
  • Claus Ladegaard, områdedirektør, Det Danske Filminstitut
  • Louise Vesth, producer, Zentropa (medlem af Producentforeningens spillefilmudvalg)
  • Sarita Christensen, direktør, Copenhagen Bombay (initiativtager til Film Producenternes Forum)
  • Klaus Hansen, direktør, Producentforeningen
  • Michael Fleischer, adm. direktør SF Film, formand for FAFID (danske distributører)
  • Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør, Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi
  • Regner Grasten, direktør, Regner Grasten Film (medlem af Producentforeningens bestyrelse og spillefilmudvalg)
  • Martin Strange-Hansen, instruktør, formand for Danske Filminstruktører

De 10 anbefalinger i rapporten "Dialog og fleksibilitet:

Øget fleksibilitet og styrket dialog

Den gældende filmaftale har haft fokus på budgetter, processer og detaljer og levner ingen fleksibilitet til at følge udviklingen i kunst og marked. Udvalget ønsker langt større fleksibilitet i budgetlægningen og indretningen af støttesystemerne. Fleksibiliteten skal ledsages af en stærk og kontinuerlig dialog mellem branchen og Filminstituttet.

Det danske produktionsvolumen skal være i balance

Antallet af danske film, der produceres årligt, skal give synlighed og gennemslagskraft hjemme og ude samt plads til kunstnerisk udvikling og talentudvikling. Hovedvægten bør lægges på produktionen af danske spillefilm med stærke kunstneriske kvaliteter og med bredere populærkulturelle kvaliteter – og som udgangspunkt bør der her være en ligevægt i outputtet.

To hovedveje til filmstøtte

Konsulentordningen bør finjusteres, således at spillefilmkonsulenterne omdefineres til fiktionskonsulenter med et hovedfokus på spillefilm. 60/40-ordningen bør erstattes med en ny markedsordning med fokus på film med et landsdækkende premierepotentiale og på filmens samlede forretningsmodel.

Udmøntning af tv-pengene – bedre samspil og dynamik

Udmøntningen af DR og TV 2s engagementsforpligtelse på hver 60 mio. kr., som blev fastlagt i forårets Medieaftale 2011-2014, bør imødekomme følgende hensyn:
En væsentlig del af tv-stationernes midler bør øremærkes til film, der også støttes af Filminstituttet.
Tv-stationerne skal have bedre muligheder for at udnytte filmene, og en kommende regulering af aftaleforholdet mellem tv og producenter skal samtidig tilgodese producenternes indtjening i filmene.

Styrket talentudvikling

New Danish Screen er fortsat den væsentligste indgang for det særlige talentarbejde, der finder sted i produktionsmiljøet, men skal knyttes tættere sammen med de øvrige støtteordninger.

Markedsførings- og distributionsstøtte skal moderniseres

Støtten til markedsføring og distribution bør have hovedfokus på at sikre danske films konkurrencedygtighed i forhold til udenlandske film og på at understøtte en effektiv spredning og markedsføring af danske film i hele filmens kommercielle liv.

Den internationale markedsføring og distribution skal styrkes

Udvalget tilslutter sig anbefalingerne i rapporten "Dansk film – en styrkeposition for den globale markedsføring af Danmark", som blev offentliggjort 4. oktober 2010.

Mangfoldighed i hele landet

Dansk film skal fortælle historier fra alle egne af landet, men i praksis er det fordyrende at producere film uden for hovedstadsområdet. Der bør derfor etableres en ny ordning for regional støtte.  

Nye finansieringsformer

Den økonomiske udvikling kalder på nytænkning i forhold til finansieringen af dansk film. Udvalget anbefaler, at der allerede i 2011 nedsættes et udvalg, der får til opgave at fremkomme med forslag til fremtidige forretningsmodeller og alternative finansieringsformer, herunder afdække muligheden for at tiltrække yderligere privat investeringskapital til dansk film.

Indsats mod piratkopiering

Udvalget afventer en rapport fra Kulturministerens udvalg om ophavsrettigheder på internettet, der ventes i efteråret 2010. Udvalget anbefaler, at Filminstituttet inviterer filmbranchen til drøftelse af rapportens anbefalinger med henblik på at udpege forslag til konkrete initiativer, der kan dæmme op for den stigende piratkopiering på filmområdet.

Rapporten: Dialog og fleksibilitet
Bilag til rapporten

DFI-nyhed om "Dansk film – en styrkeposition for den globale markedsføring af Danmark"