Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

KØN. Europæisk ekspertgruppe med dansk deltagelse har netop afleveret forslag til anbefaling om ligestilling i den audiovisuelle sektor.

En ekspertgruppe under Europarådets generaldirektorat for demokrati har med deltagere fra i alt 18 lande netop afleveret forslag til en anbefaling om ligestilling i den audiovisuelle sektor. Forslaget tager afsæt i, at demokrati kræver ligelig deltagelse, ansvar og synlighed af kvinder og mænd i samfundet og vil sammen med en række andre tiltag kunne tjene til en effektiv gennemførelse af Europarådets ligestillingsstrategi og mål. 

I forhold til vores egen indsats har timingen været perfekt, da både forberedelse og deltagelse har givet nye refleksioner og inspiration til den operationelle fase, som vi lige har indledt

Sekretariatschef Dorthy Rasmussen fra Det Danske Filminstitut er udpeget af Kulturministeriet som ekspert i gruppen "Ad hoc Working Group on gender equality in the audiovisual sector". Hun siger: 

Fakta

Det Danske Filminstitut arbejder aktivt på at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur.

Filminstituttets bestyrelse og direktion tog i 2015 initiativ til i samarbejde med branchen at styrke mangfoldighedsindsatsen med fokus på køn, etnicitet samt social og geografisk baggrund. Indsatsen er drevet af ambitionen om, at man gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film.

Læs mere om mangfoldighedsindsatsen.

Læs Det Danske Filminstituts Målsætning for en bedre kønsbalance i dansk film.

"Kønsbalance i dansk film er et vigtigt tema for os. Derfor glæder vi os over denne mulighed for at udveksle erfaringer med europæiske kolleger. I forhold til vores egen indsats har timingen været perfekt, da både forberedelse og deltagelse har givet nye refleksioner og inspiration til den operationelle fase, som vi lige har indledt. 

Der er betydelige forskellige i medlemslandenes tilgang til ligestilling, men gennem en god kombination af nationale erfaringer og hårdt arbejde er det lykkedes, at nå frem til et forslag, vi kan være tilfredse med."

Styrke fælles bevidsthed og ansvar 

De foreslåede anbefalinger tjener samlet set til at styrke den fælles bevidsthed om og ansvar for ligelighed mellem køn i den audiovisuelle sektor og ligger langt hen ad vejen i tråd med DFI's målsætning for en bedre kønbalance i dansk film, herunder:

  • opfordre til på tværs af branchen at udvikle selvregulerende foranstaltninger, interne adfærdskodekser, standarder og tilsyn til fremme af ligestilling mellem kønnene 
  • systematisk dataindsamling, monitorering og offentliggørelse fulgt op af relevante kvalitative undersøgelser 
  • generere ny viden gennem forskning og fortsat styrke media literacy

Forslaget går nu sin videre vej gennem EU's administrative proces, før det inden årets udgang forventes at nå frem til ministerrådets godkendelse. Intentionen er, at alle EU's medlemslande inviteres til at følge en række guidelines og målsætninger i efterlevelsen af de foreslåede anbefalinger, ligesom der anvises konkrete metoder til lande i forskellige faser af implementeringen.