Filminstituttet ophæver skærpet tilsyn med Zentropa

Det Danske Filminstitut har i dag besluttet at ophæve det skærpede tilsyn, således at Zentropa med virkning fra d.d. ikke vil være underlagt skærpet tilsyn.

I alt 15 støttetilsagn dækkende seks udviklingsprojekter og ni produktionsstøttetilsagn har været omfattet. Det skærpede tilsyn blev første gang iværksat på et konkret støttetilsagn 27. juni 2014.

Det skærpede tilsyn har omfattet en række tiltag. Det drejer sig overordnet om dokumentationskrav til den generelle økonomistyring, redegørelser for større interne og eksterne indkøb, herunder test af markedspriser, løbende rapportering og stikprøver for hvert projekt.

På baggrund af en evaluering af forløbet, herunder den praktiske indhentning og kontrol af de første regnskaber for konkrete projekter, har Det Danske Filminstituts direktion drøftet såvel den generelle standard for økonomirapportering på Zentropa som den række af konkrete opmærksomhedspunkter, der har knyttet sig til projekterne, f.eks. vedrørende markedspris-indhentning, prisfastsættelse ved handel med nærtstående parter m.v. Evalueringen er blandt andet sket på baggrund af et statusmøde med Zentropa 8. marts 2016.

Tilsynsarbejdet har stået på i 21 måneder. Det er Det Danske Filminstituts opfattelse, at udviklingen har været positiv, og den generelle standard for økonomirapportering er betryggende. Denne vurdering blev drøftet med Filminstituttets bestyrelse på dens ordinære møde 5. april 2016. Det er aftalt med Zentropa, at kontrollen af regnskaber på de støttetilsagn, der allerede er tilrettelagt med særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet, færdiggøres og efterkontrolleres som aftalt.

For yderligere oplysninger henvises til afgørelsen af d.d., der vedlægges i sin helhed.

Afgørelse om ophævelse af skærpet tilsyn med Zentropa.