Filminstituttets bestyrelse inviterer branchen til dialog og samarbejde

Kulturministeren
har i brev af den 6. december 2000 bedt bestyrelsen om en nærmere
konkretisering af, hvordan man agter at følge op på
konsulentundersøgelsens anbefalinger vedrørende kontakten med
filmbranchens organisationer.
Bestyrelsen for
det Danske Filminstitut har afholdt møde den 14. december 2000. På mødet
blev konsulentrapportens anbefalinger grundigt diskuteret, dels på
baggrund af den generelle debat, der har været om undersøgelsen, dels på
baggrund af de møder formanden og den administrerende direktør har haft
med de tre brancheorganisationer og formænd for råd og
kontaktudvalg.
Med henblik på at
forbedre kontakten med filmbranchens organisationer besluttede bestyrelsen
som et nyt initiativ aktivt at gå ind i dialogen med branchens
organisationer, det vil sige Danske Film- og TV-producenter, Danske
Filminstruktører samt Film- og TV-arbejderforeningen.
Det vil i første
omgang ske ved at Filminstituttets bestyrelse inviterer organisationernes
bestyrelser til møder i januar måned. Her vil bestyrelsen sammen med
direktionen arbejde på en konkretisering af de aktuelle problemstillinger
og en direkte fremadrettet drøftelse af, hvordan man ved fælles hjælp kan
løse dem, og endvidere for sammen at tilrettelægge rammerne for en løbende
og regelmæssig kommunikation mellem Filminstituttet og filmbranchens
organisationer, men også med filmbranchen i bred forstand.
Vedrørende de
interne forhold, konstaterer bestyrelsen, at der er igangsat en positiv
proces, som kan bidrage til en opfyldelse af de anbefalinger, der er
anført i konsulentrapporten.
Vedrørende
forholdet til rådene, er der i bestyrelsen enighed om at revitalisere
samarbejdet med rådene. Det vil ske med udgangspunkt i "Notat om
relationen mellem Bestyrelse, Råd og Kontaktudvalg". Formændene for rådene
har tilkendegivet, at de finder, at dette udgør et tilfredsstillende
grundlag for det fortsatte samarbejde.
Søren
KjærFormand