Filmpolitikken uændret

Pressemeddelelse9.
juni 2000
De seneste års store
danske filmsucceser har skabt stor interesse for dansk film i udlandet, og
danske instruktører og producenter har fået mulighed for at realisere
store internationale produktioner. Det er glædeligt, at de fleste
instruktører ønsker at forblive i Danmark og derved bidrager til at
fastholde de store produktioner som danske.
Succesen skaber
imidlertid også problemer. Senest har filminstruktørerne Thomas Vinterberg
og Ole Bornedal kritiseret Filminstituttet for kun at stille begrænsede
midler til rådighed for engelsksprogede produktioner.
Begge instruktører har
ansøgninger om støtte til store engelsksprogede filmprojekter til
vurdering på Det Danske Filminstitut. Der er ikke truffet beslutning om
nogen af projekterne, idet der endnu ikke foreligger konkrete
produktionsstøtteansøgninger.
Filmkonsulent Vinca
Wiedemann har imidlertid, som reaktion på et meget betydeligt antal
engelsksprogede projekter, givet en generel udmelding om en maksimumstøtte
på 3 mio. kr. til sådanne projekter for at sikre, at hun, inden for sin
budgetramme, også har mulighed for at prioritere dansksprogede
film.
Filmkonsulentens
udmelding om støtteniveau til engelsksprogede film svarer - på nær enkelte
undtagelser - ret nøje til Filminstituttets støtte til lignende film op
gennem 1990'erne.
Bestyrelsen for Det
Danske Filminstitut bakker fuldt og helt op omkring filmkonsulenten, hvis
opgave netop er at foretage en prioritering blandt ansøgningerne. Og det
er under denne prioritering, her og nu, at konsulenten har måttet
konstatere, at der ikke er penge nok til at kunne imødekomme alle disse
projekter.
På den anden side finder
bestyrelsen det også vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at
der er indført en ny regel om, at ikke-dansksprogede film kun kan støttes
med et begrænset beløb. Ansøgninger til såvel konsulentordningen som
60/40-ordningen vil fortsat blive individuelt vurderet ud fra de skøn, der
skal anlægges ved tildeling af støtte efter de to ordninger.
Bestyrelsen finder
imidlertid anledning til at understrege, at det altid har været og fortsat
er Filminstituttets hovedopgave at sikre en kvalitetsproduktion af danske
film på dansk. Men det er vigtigt at bevare en åbenhed over for
ikke-dansksprogede film, som kan tilføre vigtige erfaringer til
filmmiljøet og skabe større mangfoldighed i produktionen. Bestyrelsen er
derfor modstander af at indføre faste regler for støtteniveauer betinget
af en films talte sprog.
På baggrund af de
konkrete sager vil bestyrelsen gerne påpege behovet for en aktiv
erhvervspolitik på filmområdet, som kan fungere i et samspil med den
offentlige kulturstøtte. Perspektivet i et sådant initiativ skal være, at
det bliver muligt at fastholde de store og internationalt orienterede
filmproduktioner i Danmark.
Det vil indebære
åbenbare fordele for dansk økonomi, men også have en vigtig
beskæftigelsesmæssig effekt. Hertil kommer, at det er vigtigt, at danske
skuespillere og det store bagland af filmmedarbejdere, der er grundstoffet
bag alle succesrige projekter, til stadighed er i gang og får lejlighed
til at dygtiggøre sig. Ikke alene af hensyn til "eksporten", men også af
hensyn til kvaliteten af de danske film, der fortsat skal kunne
produceres.
Henvendelser vedrørende
denne pressemeddelelse kan rettes til formanden for bestyrelsen Søren Kjær
på telefon 75 83 53 33 eller 40 32 24 96.