Handlingsplan for mangfoldighed i dansk film

MANGFOLDIGHED. Filminstituttet har med en række af filmbranchens organisationer iværksat en handlingsplan, der skal være med til at bane vejen for, at dansk film i højere grad afspejler hele befolkningen - både på settet, på lærredet og blandt publikum.

I 2023 indledte Filminstituttet og filmbranchen en proces for at fremme mangfoldigheden i dansk film. Efter flere års relativ succes med at opnå en bedre kønsbalance stod det klart, at indsatsen for etnisk mangfoldighed ikke havde haft den ønskede effekt. Derfor var en genstart nødvendig.

Det er der nu kommet en handlingsplan ud af med indsatser, som skal sikre, at dansk film bliver mere repræsentativ for befolkningens sammensætning på parametre som køn, socialklasse, seksualitet, alder, funktionsevne, geografi og etnicitet.

Formålet med indsatsen er at styrke relevansen af dansk film ved at fremme kunstnerisk fornyelse og skabe større variation i udtryk, perspektiver og fortællinger. Dette skal samlet set bidrage til at opretholde den høje kvalitet, som dansk film er kendt for.

Kontakt

Kirsten Barslund
Projektleder
Tlf. +45 3374 3526
kirstenb@dfi.dk

Anders Budtz-Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. +45 3374 3528
andersbj@dfi.dk

Fundamentet for at lykkes er et forpligtende samarbejde mellem filmbranchens institutioner, organisationer og selskaber. Mange af dem har deltaget aktivt i arbejdet med tilblivelsen af planen.

Handlingsplanen består af 11 konkrete indsatser fordelt på fire områder, som vil blive igangsat inden for kort tid. De første er allerede klar til lancering, mange vil starte op i efteråret 2024, og enkelte vil begynde i 2025. Planen er tænkt dynamisk, så nye indsatser kan tilføjes, og igangsatte indsatser kan justeres, hvor det er hensigtsmæssigt.

Indsatserne

1. Øget bevidsthed

Kurser og ressourcenetværk

Fra efteråret udbyder Filmskolens Efteruddannelse et intensivt undervisningsforløb om diversitet, bias og blinde vinkler, med viden, indsigter og teknikker til at spotte og håndtere bias i arbejdet med filmproduktion og ledelse. Det vil være muligt at søge refusion for kursusgebyr og tabt arbejdsfortjeneste via en ny pulje på Filminstituttet. Der vil være flere årlige forløb. Alle, der tager kurset, vil automatisk blive en del af et faciliteret fagligt netværk, der rækker ud over de intensive kursusdage og sikrer, at læring og viden om diversitet udvikles og deles på tværs af filmbranchen. Netværket indgår også som led i et større vidensnevtærk. De første kurser udbydes i efteråret.

Mangfoldighedsnetværk

Der skal etableres en online platform, der gør det lettere at finde eksperter med enten teoretisk og praktisk viden på området. Det skal være gratis at være en del af netværket, men der defineres klare rammer og kriterier for erfaringspersoners arbejde med mangfoldighed for at sikre kvalitet og målrette match. Branchefolk, der har deltaget i førnævnte kurser, bliver en del af mangfoldighedsnetværket.

Årligt seminar

For at fastholde fælles fokus og sikre en fælles bevidsthed samt vidensdeling i filmbranchen skal der afholdes et årligt seminar med fokus på mangfoldighed. Det vil blive arrangeret i samarbejde mellem Filminstituttet og branchens organisationer. Mangfoldighed skal også indgå i Filminstituttets eksisterende arrangementer. Første mangfoldighedsseminar vil finde sted i første del af 2025.

Guide til diversitet og inklusion i film- og tv-produktion

Producentforeningen har udarbejdet en praksisnær guide til at arbejde bevidst med mangfoldighed i produktionsselskaber. Den inkluderer også vejledning i at udarbejde en strategi for mangfoldighed og inklusion i rekruttering, fastholdelse, samarbejdskultur og ledelse. Guiden udgives i juni 2024.

2. Støttesystemet

Refleksionsark

Ved ansøgning om produktionsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm skal producenter udfylde et refleksionsark med afkrydsningsfelter om indsats ift. mangfoldighed på settet, på lærredet og blandt publikum. Arket inkluderer også obligatoriske fritekstfelter til uddybninger. Skemaet, der er udviklet af Filminstituttet med feedback fra Producentforeningen, står for at integreres i støttesystemet og forventes klar i efteråret 2024.

Udgiftspost i budgetter

Støttemodtagere skal kunne medtage udgifter til rådgivning om styrkelse af mangfoldighed i filmprojekter i deres budgetter. Filminstituttet udarbejder klare retningslinjer for aktiviteter, der kan medtages, samt evt. maksimumsbeløb. Indsatsen påbegyndes i 2024.

Støttepuljer og opsøgende talentudvikling

Der skal arbejdes med særlige puljer, der fremmer historier med stor mangfoldighed. Det skal sikre bredere rekruttering og større karrierefremdrift for personer med minoritetsbaggrund. Konceptudviklingen sker i samarbejde med eksperter og inddrager erfaring fra New Danish Screen og NordDok. Implementering forventes i 2025.

3. Nye kilder til viden og data

Der mangler uddybende data om mangfoldighed i filmbranchen. Det er nødvendigt at opsøge andre kilder end i dag for at udvide datagrundlaget, så det dækker flere aspekter af mangfoldighed.

Selvrapportering

Ved at indsamle data fra enkeltpersoner ansat i filmbranchen på frivillig basis kan man opnå langt mere detaljeret viden. Det kan gøres via GDPR-sikrede systemer, hvor ansatte på produktioner får en profil til indberetning af demografiske informationer. Data kan kun trækkes aggregeret for at bevare anonymitet og skal bruges til løbende analyser og rapporter. Samarbejde og medfinansiering kræves fra f.eks. nationale tv-stationer, nordiske filminstitutter, streamingtjenester eller universiteter. Initiativet forventes opstartet i 2025 og lanceret i 2026.

AI-analyse af medvirkende

Datagrundlaget for mangfoldighed på lærredet er også mangelfuldt. Et dansk værktøj, der ved hjælp af kunstig intelligens kan estimere medvirkende ift. køn, alder og etnicitet, anvendes allerede af DR og TV 2 og kan hurtigt anvendes på danske film. De første rapporter forventes klar i første halvdel af 2025.

Vidensamarbejde

Filmbranchens institutioner skal samarbejde med forskningsinstitutioner om at formidle eksisterende viden og skabe ny viden. Denne viden skal deles på tværs af ejerskab for at skabe forandring i praksis.

4. Rekruttering og adgang

Filmens uddannelsesguide

Det skal være lettere at opnå viden om, hvordan man kan komme til at arbejde i filmbranchen, og hvad det kræver. I dag findes ingen kanaler med tilstrækkelig viden om uddannelser, faglige krav og stillingstyper. Der skal være åben adgang til information om, hvad de enkelte filmfaggrupper laver, hvilke kompetencer der er nødvendige, og hvilke konkrete uddannelsesmuligheder der findes. Fonden Filmtalent har allerede taget de indledende skridt.

Tidsplan for indsatserne

Tidsplan for indsatser

Fakta: Proces

Den 20. juni 2023 afholdt Filminstituttet det første seminar med fokus på at afdække barrierer for større mangfoldighed i dansk film. Det skete med eksperter fra ind- og udland.

Den 24. november 2023 blev en åben workshop med bred repræsentation fra filmbranchen afholdt. Her blev der identificeret og diskuteret indsatser for at tackle de identificerede barrierer inden for tre emner:

  • Adgang – Rekruttering
  • Misrepræsentation på lærredet
  • Manglende viden

Med i samarbejdet er Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, Skuespillerforbundet, Den Danske Filmskole, Fonden Filmtalent og Vision Denmark.

Desuden har repræsentanter fra blandt andet Nordisk Film, Zentropa, SF Film og WIFT Denmark deltaget i arbejdet.

Det næste skridt er at etablere en formel organisering af det videre arbejde samt at fastsætte konkrete mål og tidshorisonter for de enkelte indsatser.

Vi forventer, at kredsen af institutioner og organisationer vil blive udvidet efter sommerferien, og at flere selskaber vil blive en del af samarbejdet.