Kulturministeriet stadfæster DFI's afgørelse vedr. regnskab for filmen Antichrist

Kulturministeriet har i dag stadfæstet Det Danske Filminstituts afgørelse af den 2. februar 2015 i sagen om Zentropas produktionsregnskab for filmen "Antichrist". Dermed afvises Zentropas klage.

Sagen opstod efter fremkomsten af en såkaldt "bekymringsliste" udarbejdet af filmens producere, der opregnede en række udgifter, som angiveligt ikke havde relevans for produktionen og dermed uberettiget var medtaget i regnskabet. På baggrund af revisionsselskabet Deloittes gennemgang af udvalgte regnskabsposter i regnskabet for filmen "Antichrist" fandt Det Danske Filminstitut, at der i produktionsregnskabet var medtaget en række udgifter, som ikke kunne anses for relevante. 

Kulturministeriet skriver i sin afgørelse: 

"Kulturministeriet stadfæster derfor DFI's afgørelse. Der henvises til afsnit 6 for begrundelsen. 

Kulturministeriet skal bemærke, at DFI’s vurdering for så vidt angår allokering af konkrete omkostninger/udgifter er omfattet af DFI’s faglige skønsudøvelse og spørgsmålet kan derfor ikke påklages til Kulturministeriet, da der ikke er tale om retlige spørgsmål, jf. filmlovens § 22. 

Zentropas klage har givet anledning til, at Kulturministeriet i sin funktion af tilsynsmyndighed, har foretaget en generel undersøgelse af DFI’s iagttagelse af notatpligten i sagsbehandlingen. Undersøgelsen har givet anledning til, at Kulturministeriet har henstillet til DFI, at DFI generelt skal være opmærksom på at iagttage sin notatpligt. 

Kulturministeriet finder imidlertid ikke, at der konkret er grundlag for at konkludere, at DFI har tilsidesat sin notatpligt i forbindelse med afgørelsen om produktionsregnskabet for 'Antichrist'. Kulturministeriet finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte eller hjemvise afgørelsen til DFI på den baggrund." 

Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør på DFI, udtaler: 

"Jeg er selvsagt tilfreds med stadfæstelsen af vores afgørelse, herunder at Kulturministeriet vurderer, at der på baggrund af bekymringslisten var grundlag for en nærmere undersøgelse, at undersøgelsen havde hjemmel i Filmloven, og at DFI's afgørelse er truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag." 

Læs: