Ny undersøgelse af dansk films betydning og kvalitet

ANALYSE. For første gang er der lavet en undersøgelse af, hvordan publikum vurderer danske spillefilms betydning og kvalitet. Publikum ønsker ifølge undersøgelsen, at dansk film skal underholde og give noget at tænke over og samles om.

Det er vigtigt for danskerne, at der bliver produceret danske spillefilm, og publikum vurderer, at kvaliteten er høj. Dansk film har størst betydning som underholdning, mens betydningen på andre områder kan styrkes, så de appellerer til flere med større relevans. 

Sådan lyder de væsentligste pointer i en ny undersøgelse, 'Publikums vurdering af dansk spillefilms betydning og kvalitet', der er udført af analysebureauet Seismonaut for Filminstituttet. Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse med 1.085 respondenter i aldersgruppen 16-79 år og dækker dansk film på tværs af platforme. Den kvantitative del er suppleret med 15 kvalitative interviews.

Kan man måle kulturel betydning?

Når dansk spillefilm skal måles og vejes, sker det hovedsagelig med afsæt i parametre som, hvor stor en markedsandel filmene har i biografen, og hvor mange film der deltager på internationale festivaler.

Men hvori består værdien af dansk film på et dybere plan? Kan man måle betydningen for den enkelte? Blev du berørt af filmen? Satte den nogle tanker i gang? Inspirerede den dig? Gav den anledning til samtaler med andre mennesker? Det er nogle af de spørgsmål, der søges svar på i undersøgelsen, der nu offentliggøres.

”Undersøgelsen er et vigtigt skridt i bestræbelsen på at kunne tale om den værdi, kunst og kultur har for den enkelte borger og for samfundet. Dansk film har kulturel betydning, forstået på den måde at filmene beriger og udfordrer os og udgør et fælles rum for refleksion og samtale. Men vi har savnet sprog og begreber for det, og vi har savnet at kunne måle effekten. Det grundlag har vi nu fået i denne første version af undersøgelsen, der kigger nærmere på spillefilm,” lyder det fra Filminstituttets direktør Claus Ladegaard.

Befolkningen bakker op om dansk film 

Vurderingen af betydningen af dansk spillefilm berører to niveauer. Dels handler det om, hvorvidt befolkningen generelt finder det vigtigt, at der laves danske spillefilm, dels om de oplever, at de konkrete film faktisk appellerer til dem. 

Citater fra undersøgelsen

At man får spejlet sin kultur, sin historie og samtid i filmene, betyder noget for ens selvopfattelse. Det fortæller noget om, hvad man egentlig er for én.
Kvinde, 31 år

Det er vigtigt, at film kan starte en samtale. Når folk på arbejdet snakker om film og anbefaler dem, så får jeg lyst til at se dem. Det er godt samtalestof.
Kvinde, 21 år

Målt på en skala fra 1 til 5, hvor 5 står for "I meget høj grad" og 1 for "Slet ikke", mener de adspurgte med et gennemsnit på 3,7, at det i høj grad er vigtigt, at der bliver lavet danske spillefilm. Befolkningens opbakning gælder på tværs af køn, alder, uddannelse og geografi. 

Dansk film bliver set som en vigtig kulturbærer og som dynamo for at bevæge og samle befolkningen om fælles fortællinger. Flere tilkendegiver, at filmene formidler dansk kultur og portrætterer det danske samfund. Det er vigtige fortællinger for vores selvforståelse, og film kan være samlingspunkt på tværs af generationer og interessefællesskaber. 

Flere interviewede fremhæver de historiske fortællinger, der formår at sætte tanker i gang om, hvem vi er som nation, og hvor vi kommer fra. 

Forskellige typer af betydning

Den konkrete betydning af dansk film bliver undersøgt gennem fire overordnede parametre: emotionel, intellektuel, kreativ og social betydning. Hver af disse er udfoldet i to underliggende dimensioner, så betydningen af den enkelte film i alt bliver målt på otte dimensioner.

Selv om alle otte dimensioner vurderes af publikum at være relevante, så lægger de i særlig grad vægt på, at filmene skal være underholdende og sætte tanker i gang. Den sociale betydning er også vigtig – at filmene giver anledning til samtaler og noget at samles om.

Nyere danske films betydning

Den lodrette stiplede linje i skemaet viser respondenternes ønsker til betydning, mens de blå bjælker viser deres vurdering af de sete films betydning.

Af grafen fremgår det, at respondenternes gennemsnitlige vurdering af de sete films betydning ligger lavere end deres ønsker til betydningen af danske spillefilm. Tallene kan dog dække over stor variation i, hvordan forskellige spillefilm appellerer til forskellige målgrupper.

Blandt de fire typer af betydning er det den emotionelle betydning, der kommer tættest på at indfri ønskerne. Danskerne ønsker at blive underholdt og berørt, og de sete spillefilm har i bred forstand leveret varen.

Danske spillefilm har høj kvalitet

Ifølge undersøgelsen nyder danske spillefilm bred interesse i befolkningen. En tredjedel af danskerne ser danske spillefilm hver måned, og kun 4 % ser aldrig danske spillefilm. 

Publikum giver en samlet kvalitetsvurdering på 4,0 på en skala fra 1-5 på tværs af de forskellige filmtyper. Det betyder, at publikum i høj grad oplever kvalitet i dansk film. I deres vurdering har publikum forholdt sig til fire parametre: skuespil, handling, emne og filmteknik. Af de fire opnår skuespillet den højeste score.

Denne første version af undersøgelsen giver inspiration til, hvordan vi kan udvikle og styrke dansk film. I en tid, hvor globale mediegiganter fylder mere og mere, er det af stor betydning, at dansk film udvikler kunstnerisk stærke fortællinger, der reflekterer vores liv og hverdag i Danmark – fortællinger, der inspirerer til samtaler om de udfordringer og dilemmaer, vi bakser med som individer og som samfund.

- Claus Ladegaard

For Claus Ladegaard leverer undersøgelsen nogle vigtige pointer, som kan danne udgangspunkt for det fremtidige arbejde med at udvikle dansk spillefilm:

Kontakt

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

”Det er interessant at erfare, at de ønsker, befolkningen har til dansk film, handler om både underholdning og noget at tænke over og samles om. Det er filmene i stand til at levere, men der er også noget at arbejde videre med.

Denne første version af undersøgelsen giver inspiration til, hvordan vi kan udvikle og styrke dansk film. I en tid, hvor globale mediegiganter fylder mere og mere, er det af stor betydning, at dansk film udvikler kunstnerisk stærke fortællinger, der reflekterer vores liv og hverdag i Danmark – fortællinger, der inspirerer til samtaler om de udfordringer og dilemmaer, vi bakser med som individer og som samfund."


Indsigter fra undersøgelsen

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 repræsenterer “I meget høj grad”, og 1 dækker over “Slet ikke”, er vurderingen i gennemsnit:

  • Filmene har i høj grad høj kvalitet – 4,0
  • Det er i høj grad vigtigt, at der bliver lavet danske spillefilm – 3,7
  • Det er høj grad vigtigt, at filmene er underholdende – 3,7
  • Det er i nogen grad vigtig, at filmene giver anledning til samtaler og noget at samles om – 3,1
  • Udbuddet af danske film opleves i nogen grad appellerende – 3,1
  • Det er høj grad vigtigt, at børn og unge ser danske spillefilm – 3,6

Anbefalinger

Undersøgelsen giver tre anbefalinger til udviklingen af dansk films betydning og kvalitet:

  1. Styrk publikumsappellen og få alle med. 
  2. Udvid betydningen af dansk spillefilm.
  3. Hold fast i den høje kvalitet.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ”Publikums vurdering af dansk spillefilms betydning og kvalitet” er udført af analysebureauet Seismonaut for Det Danske Filminstitut.

Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse med 1.085 respondenter i aldersgruppen 16-79 år. 

Respondenterne har forholdt sig til en række generelle spørgsmål og er efterfølgende blevet præsenteret for 50 specifikke film med premiere i perioden 2016-2019. Filmene er udvalgt af Filminstituttet, så de dækker over forskellige typer af film med både stor og lille udbredelse.

Publikum kan have set filmene i biografen eller derhjemme på tv eller via streaming, leje eller dvd. Foruden spørgeskemaundersøgelsen er der afholdt 15 kvalitative interviews med udvalgte respondenter. 

I tilrettelæggelsen af undersøgelsen er der yderligere gennemført en fokusgruppe med publikummere samt tre ekspertinterviews med forskere og eksperter fra henholdsvis Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Nordisk Film.

Undersøgelsen er blandt andet inspireret af den britiske rapport Understanding the Value and Impacts of Cultural Experiences udgivet af Arts Council England.