Vedr. konsulentanalyse af Det Danske Filminstitut

Pressemeddelelse07.11.2000
Bestyrelsen for
Det Danske Filminstitut har på sit møde den 7. november 2000 haft en
indledende drøftelse af konsulentrapporten vedr. Det Danske Filminstitut.

Bestyrelsen har
udarbejdet følgende redegørelse til Kulturministeren om initiativer, der
enten er igangsat eller er besluttet at skulle igangsættes med henblik på
at imødegå de problemer, der påpeges i rapporten.
Baggrund
Forud for
Filmlovens vedtagelse i 1997 gennemførtes en konsulentanalyse, der bl.a.
påpegede vanskelighederne ved en sammenlægning af de tre uafhængige
institutioner. Det konstateredes, at der var endog meget store
reservationer såvel i de eksisterende institutioner, som i filmmiljøet
over for sammenlægningen. Der var således udbredte forestillinger om de
negative effekter sammenlægningen ville få for lovens hovedindsatsområder.
Da dannelsen af den nye enhedsorganisation påbegyndtes i januar 1998, var
der derfor ingen positive forventninger eller aktiv støtte til
forehavendet, hverken internt eller eksternt.
På den baggrund må
Bestyrelsen med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes at skabe en
enhedsorganisation, en ny, logisk og velfungerende struktur, og at
forvaltningen af de offentlige midler varetages betryggende gennem
reviderede og nye støtteordninger og procedurer.
Efter
fremlæggelsen af den omfattende Handlingsplan i foråret 1998, lykkedes det
at skabe politisk velvilje til at øge den offentlige bevilling meget
betydeligt, hvilket har gjort det muligt at tilføre nye ressourcer til
alle centrale indsatsområder, der er omfattet af Filmloven.
Efterfølgende er
der indgået en 4-årig resultatkontrakt med Kulturministeriet, hvor man nu,
næsten 2 år inde i kontraktperioden kan konstatere, at de opstillede mål
set over perioden vil blive indfriet.
Der kan
naturligvis ikke være fuldkommen enighed om alle rapportens vurderinger og
konklusioner, men der er fuld tilslutning til, at rapporten er et godt
udgangspunkt for at prioritere indsatsområderne.
-----

Til
Kulturministeren
Initiativer i forhold til konsulentrapportens anbefalinger Den eksterne
organisering
Bestyrelsen har den 7. november 2000 afholdt bestyrelsesmøde med en
første drøftelse af konsulentrapporten.
Det blev
besluttet:
- At
bestyrelse og direktion den 14. december 2000 afholder et seminar til
drøftelse af samarbejdsform og rollefordeling samt forhold til de
rådgivende organer.
- At der
snarest herefter indkaldes til møde med samtlige råd og kontaktudvalg,
hvor samarbejdsform, informationsniveau, evalueringsprincipper etc. kan
drøftes. Det skal her tilføjes, at der er fungerende aftaler om
formandsmøder, tema- og evalueringseminarer, men at rapporten sætter
spørgsmålstegn ved om disse i tilstrækkelig grad imødekommer rådenes
mulighed for at fungere efter lovens hensigt.
- At
direktionen fortsætter og intensiverer den regelmæssige kontakt med
filmbranchens organisationer. Det kan her anføres, at direktionen
har afholdt et meget betydeligt antal møder med branchens relevante
organisationer i forbindelse med omlægningerne af støttevilkår for
produktion og distribution. Der er indgået aftaler med
produktionssektorens organisationer om regelmæssige møder både på
bestyrelses- og medlemsniveau. Med organisationerne, der repræsenterer
distributions- og biografområderne afholdes ad hoc møder. Den interne
struktur
Interne tiltag:
- Rapporten er pr. 1. november 2000 udsendt til samtlige
medarbejdere.
- 2. november 2000 afholdtes første medarbejdermøde vedr.
rapporten.
- 3. november 2000 afholdtes møde mellem direktion og
mellemledere med henblik på at indhente en redegørelse fra alle
underafdelinger til belysning af deres specifikke problemer.
- På et samarbejdsudvalgsmøde den 7. november blev der
aftalt en proces for det videre forløb, hvor første fase er en
bearbejdning af rapporten i de enkelte afdelinger med henblik på
konkretisering. Det videre forløb bliver

- i forlængelse af et allerede afholdt seminar for
mellemledergruppen 28.-30. september afholdes et konsulentstyret seminar
i januar måned med mellemledere og direktionen med henblik på afklaring
af ledelsesstruktur og fordelingen af ansvar og kompetence.
- et personaleseminar i januar måned med deltagelse af
konsulentfirmaet, Filminstituttets organisationskonsulent og
bestyrelsesformanden med følgende emner: 1 ) Den fremtidige
arbejdsplads med baggrund i konsulentrapporten og tilbagemeldinger fra
afdelingerne 2) dialog om resultater i år 2000 og mål og
prioriteringer for 2001.
- Filmkonsulent-direktionsforum: der er etableret
et nyt debat- og inspirationsforum mellem filmkonsulenter og direktion,
som fandt sted første gang 12. oktober 2000. Det åbne diskussionsforum ses
som et vigtigt supplement til beslutningsmøderne mellem
filmkonsulenter, Filminstituttets producere og direktion, som finder
sted hver 14. dag.
- Personalemøder: man har indtil forsommeren 2000 afholdt
månedlige personalemøder. Det blev efter fælles drøftelse besluttet at
lade disse afløse af 4 årlige møder, som i højere grad kunne gå i dybden
omkring centrale problemstillinger, temaer, målsætninger etc. Udover de
ordinære personalemøder afholdes ad hoc møder så ofte, det skønnes
relevant.
- Alle områder (Produktion & Udvikling, Distribution
& Formidling, Museum & Cinematek og Fælles administration)
afholder månedlige møder med alle medarbejdere i områderne.
- Den 24. oktober 2000 afholdtes i Filmhuset et stormøde
med deltagelse af det etablerede og eksterne værkstedsmiljø og de centrale
organisationer vedr. Filminstituttets planer for øget satsning på
talentudvikling og professionelle eksperimenter, herunder interaktiv
produktion.
- Bestyrelsen har besluttet, at direktionen skal
videreføre de her nævnte initiativer og intensivere arbejdet med at skabe
"den attraktive arbejdsplads". Direktionen skal holde bestyrelsen løbende
orienteret om problemer og fremskridt og fremlægge en evaluering af
processen ultimo marts 2001.
Det er bestyrelsens håb, at nærværende foreløbige
redegørelse i tilstrækkeligt omfang imødekommer Ministerens ønske om en
løsning af de problemer, som der peges på i konsulentundersøgelsen. Det er
bestyrelsens hensigt løbende at rapportere til Ministeren om udviklingen
på instituttet i forhold til de problemstillinger der er rejst i
konsulentrapporten.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Søren KjærBestyrelsesformand