Medie- og Filmaftalen

Sammenhængen mellem Medieaftale 2002-2006 og Filmaftale 2003-2006.

1. DR og TV 2s samlede engagement i dansk film i henhold til Medieaftale 2002-2006

Det er fastsat i Medieaftale 2002-2006, at DR og TV 2 hver skal anvende 60 mio. kr. årligt til dansk film (i gennemsnit pr. år i årene 2003-2006). Af de 60 mio. kr. skal anvendes 35 mio. kr. på egentlige spillefilm og 7 mio. kr. på kort- og dokumentarfilm. Endvidere har såvel DR som TV 2 tilkendegivet, at deres hidtidige bidrag til institutionen "Novellefilm" på hver 4 mio. kr. årligt vil blive videreført fra 2003 ff. i et nyt initiativ vedrørende talentudvikling, som iværksættes i samarbejde med Filminstituttet.

2. Anvendelse af DR og TV 2s midler til spillefilm i henhold til Medieaftale 2002-2006

De nærmere bestemmelser vedrørende DR og TV 2s anvendelse af midlerne til spillefilm vil blive fastlagt i public servicekontrakter med DR og TV 2. Kontrakterne vil blandt andet omfatte kravet til antallet af produktioner, som DR og TV 2 skal engagere sig i.

Kulturministeriet har afholdt en række møder med Producentforeningen, Danske Filminstruktører, DR, TV 2 og Filminstituttet om de nærmere vilkår for anvendelsen af DR og TV 2s midler til spillefilm.

På denne baggrund vil Kulturministeriet i public servicekontrakterne at indarbejde en bestemmelse, hvorefter DRs og TV 2s aftaler med de enkelte uafhængige filmproducenter om investering og/eller køb af visningsrettigheder i de konkrete filmprojekter, skal basere sig på en standardkontrakt, der udarbejdes af Filminstituttet, tv-stationerne og Producentforeningen i fællesskab på initiativ fra Filminstituttet.

Følgende hensyn lægges til grund for standardkontrakten:

DR og TV 2s bidrag skal i øget omfang bidrage til at styrke den uafhængige producents indtjeningsmuligheder i de enkelte filmprojekter og dermed reducere producentens økonomiske risiko ved filmproduktion.

DR og TV 2s redaktionelle frihed og deres økonomiske dispositionsret skal respekteres i videst mulige omfang. Det skal være frit for tv-stationen at beslutte, hvilke film den engagerer sig i, størrelsen af det økonomiske engagement i den enkelte film og på hvilken måde engagementet finder sted (mht. fordeling mellem visningsret og investering).

Sikring af spillefilmens indtjeningsmuligheder på de kommercielle markeder (biografmarkedet, videosalg og -udlejning, pay-tv, Internet mv.) skal så vidt muligt reguleres gennem aftaler mellem den uafhængige producent og DR og TV 2 om tidspunktet for tv-visning af filmprojektet.

Standardkontrakten vil kun kunne afviges, såfremt særlige hensyn gør sig gældende.

På denne baggrund vil standardkontrakten tage udgangspunkt i følgende:

At formålet med DR og TV2's engagement i dansk film er, at der skal vises flere fortrinsvis dansksprogede film på de to tv-stationer.

DR og TV 2 kan kun købe rettigheder til tv-visning (broadcasting) på egne tv-kanaler.

Der fastsættes en tidsgrænse på normalt 5 år for ophør af tvs visningsrettighed.

Hold-back-perioden forud for visning på tv følger Filminstituttets til enhver tid gældende vilkår.

Tilbagebetaling og en eventuel forrentning af DR og TV 2s investering i den enkelte spillefilm påbegyndes først, når den uafhængige producent har fået tilbagebetalt sin egeninvestering i filmen.

Tilbagebetaling af DR og TV 2s investering skal være afsluttet, før Filminstituttet kan gøre krav på tilbagebetaling.

Ved opgørelse af såvel den uafhængige producents som tv-stationens investering lægges Filminstituttets definition heraf til grund (definition af "egenkapital").

Ved fordelingen af et eventuelt overskud (efter at den uafhængige producent og eventuelt andre private investorer har fået tilbagebetalt deres investering) skal der enten sættes en tidsgrænse for den periode, hvor DR og TV 2 har mulighed for at oppebære en andel af filmens overskud (fx 5 år efter filmens premieredato i biograferne) eller en procentgrænse for forrentningen af den investerede kapital (fx max 50% af den investerede tv-kapital).

3. Anvendelse af DR og TV 2s midler til kort- og dokumentarfilm i henhold til Medieaftale 2002-2006

De nærmere bestemmelser vedrørende DR og TV 2s anvendelse af midlerne til kort- dokumentarfilm vil blive fastlagt i public servicekontrakter med DR og TV 2.

De øremærkede midler, som DR og TV 2 afsætter til kort- og dokumentar-filmproduktion, indgår som kontant indskud i produktioner, der både egner sig til tv-udsendelse og Filminstituttets video/DVD distribution, og som normalt også vil modtage støtte fra Filminstituttet. DR og TV 2 afgør selv, hvilke produktioner de ønsker at deltage i.

4. Samarbejde mellem DR, TV 2 og Filminstituttet om talentudvikling

DR, TV 2 og Filminstituttet etablerer i fællesskab en ny talentordning, der giver unge uprøvede talenter og de mere erfarne en mulighed for at udvikle sig inden for alle mulige genrer og filmformater.

Det nye initiativ etableres uafhængigt af Filminstituttets øvrige aktiviteter vedrørende udvikling, produktion og distribution af film. Uafhængigheden vil blive sikret i kraft af en aftale mellem tv-stationerne og Filminstituttet om målsætninger og strategier for det nye initiativ, og det er fastlagt, at de tre institutioner i fællesskab ansætter den kunstneriske leder for talentordningen. Den kunstneriske leder træffer endelig beslutning om støtte til de enkelte projekter inden for den fastsatte økonomiske ramme.

Det indgår som en målsætning, at der i samarbejde med filmmiljøet skal skabes bedre muligheder for, at talenterne - fx nyuddannede fra Filmskolen eller erfarne instruktører mv. - kan komme i gang med deres første filmproduktion eller afprøve nye sider af talentet.

Filminstituttet afsætter 75 mio. kr. for hele perioden 2003-2006 til ordningen. DR og TV 2 viderefører deres hidtidige engagement i "Novellefilm" på hver 4 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 (i alt 32 mio. kr. fra de to tv-stationer tilsammen).

Den nye talentordning forankres administrativt i Filminstituttet. Det sker med henblik på så vidt muligt at reducere de administrative omkostninger ved ordningen.


Teksten findes også på Kulturministeriets websted: www.kum.dk/sw5557.asp, hvorfra den kan downloades i word-format.

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk