Streaming-site for kort- og dokumentarfilm

DFI publicerer EU-udbud af "Streaming-site for Kort- og Dokumentarfilm.

DFI publicerer EU-udbud af "Streaming-site for Kort- og Dokumentarfilm.

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation er 12. oktober 2012 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar:

I overensstemmelse med reglerne for EU-udbud skal alle spørgsmål og svar være offentlige.
De spørgsmål som DFI modtager bliver derfor løbende lagt på denne hjemmeside i anonymiseret form med DFIs svar.
Der er indtil videre følgende spørgsmål og svar:

Spørgsmål 1:

Er der i forbindelse med udbuddet skabeloner, skemaer eller lignende I vil foretrække anvendt – eller er formatet af ansøgningen  frit?

Svar:

Formkrav til selve afleveringen af ansøgningen fremgår af afsnit IV.3 yderligere oplysninger:
" Ansøgningen sendes/afleveres i brevform senest den 12.10.2012 kl. 12:00 på adressen: Det Danske.
Filminstitut, Att.: Bo Asmus Kjeldgaard, Gothersgade 55, 1123 København K.

Ansøgningen bør mærkes. "prækvalifikation streamingsite" og bør indeholde to eksemplarer af ansøgningen" 

Formkrav til indholdet og mindstekrav til egnethed fremgår endvidere af afsnit III.2 betingelser for deltagelse:

Afsnit III.2.1) henviser til tro- og loveerklæring som benyttes til besvarelse af punkt 1) og 2) i afsnit III.2.1, som bestemmer:  

 "Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgende firmaer skal vedlægge ansøgningen en udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring til opfyldelse af punkt 1) og 2) neden for. Erklæringen ligger på adressen: http://www.dfi.dk/Service/OmDFI/Udbud.aspx.

1) En erklæring på tro og love om, hvorvidt tjenesteyderen har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter samt betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tjenesteyderen er etableret, eller i Danmark, jf. LBK nr. 336 af 13.5.1997.

2) En erklæring på tro- og love om at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004. " 

 Der er ikke  derudover skabeloner, skemaer og lignende  til brug for udformning af ansøgningen. 

Spørgsmål 2:

Er det rigtigt forstået at opgaven omfatter streaming system, abonnements system og frontend system, inden for den økonomiske ramme på 1,5 mill? Eller har I den fornødne underliggende streaming/ abonnements teknik? 

Svar:

Den udbudte opgave omfatter programmering, frontendudvikling og implementeringen af den nye
hjemmeside i CMS, samt efterfølgende vedligehold, support og drift af sitet.
Backend og streamingsetup, samt brugersupport og abonnementsindkrævning omkring dette ligger ikke i den udbudte opgave

Spørgsmål 3:

Som jeg læser jeres udbud forventer i at prækvalificere 5 til at afgive tilbud. Vil i oplyse hvor mange I har inviteret til at blive prækvalificeret

 Svar:

Alle kan deltage i prækvalificering og DFI forventer at udvælge 5 til at afgive tilbud.

Spørgsmål 4:

Hvilke overvejelser har I gjort jer ift. design-delen. Overvejer I responsivt design?

Svar:

Ja, vi vil lægge op til responsivt design i det konkrete udbudsmateriale


Spørgsmål 5:

I skriver, at der skal implementeres i CMS. Hvilket CMS er der tale om?

Svar:

Vi har ingen særlige præferencer for CMS. Det vil blive et krav til den løsningsbeskrivelse, som tilbudsgiver skal levere til DFI efter prækvalificeringen. Valget af CMS vil komme an på løsningen og tilbuddet.

Spørgsmål 6:

Hvilken player ønsker I at bruge? Er det en standardplayer eller en egenudviklet?

 Svar:

Vi vil benytte en standard white label player.

Spørgsmål 7:

Ønskes hosting af sitet indeholdt i tilbuddet?

Svar:

Ja, vi vil ligge op til at hosting af websitet kan være en mulighed i det konkrete udbudsmateriale.

Spørgsmål 8:

I hvilke tidsrum er der behov for support i ?  Hverdage, søn og helligdage  ?  24-7?

Svar:

Vi ønsker overordnet en leverandør som kan sikre maksimal oppetid og og et optimalt supportniveau. En nuancering  af dette overordnede krav kan gives i leverandørens løsningsbeskrivelse, eksempelvis beskrivelse af supportniveau og responstid ift. de enkelte servicevinduer.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
dfi@dfi.dk