Ændring af lov om kommunalt tilskud til biografer

Kulturministeriet har udstedt en bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed med nye regler om tilskud til kunstbiografer og øvrige biografer.

I "Lov om film" (lov nr. 186) har § 18 stk. 2 tidligere heddet: "Kulturministeren fastsætter nærmere regler om kommunale tilskud, lån og garantier til biografvirksomhed". Disse nærmere regler er nu fastsat, som det fremgår i bekendtgørelsen nedenfor – og træder i kraft den 1. januar 2015.

Det Danske Filminstitut er på baggrund af bekendtgørelsen i dialog med biografer og organisationer om en mulig revidering af støttevilkårene samt en fremtidig definition af Art Cinema-begrebet. Dette arbejde fortsætter efter sommerferien.


Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

I medfør af § 18, stk. 2, i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved lov nr. 1627 af 26. december 2013, fastsættes:

§ 1. Kommuner kan yde tilskud til kunstbiografer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Biografen skal have et repertoire og program, der primært har til formål at øge kulturel mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film,
  2. biografens repertoire og program må ikke systematisk konkurrere med kommercielle biografer i lokalområdet,
  3. kommunen skal sikre sig, at støttebeløbet er begrænset til det nødvendige minimum for at opnå ovennævnte formål, og
  4. kommunen skal sikre sig, at der foreligger en godkendelse fra Det Danske Filminstitut om, at biografen tydeligt adskiller sig fra kommercielle biografer. Det Danske Filminstitut skal basere godkendelsen på de samme kriterier, som instituttet i øvrigt anvender i dets vurdering af, om en biograf kan benævnes kunstbiograf. Godkendelsen skal fornys minimum én gang om året. Det Danske Filminstitut står til rådighed for rådgivning til vurdering af biografens repertoire og program.

§ 2. Øvrige biografer kan kun modtage kommunalt tilskud i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Kulturministeriet
MARIANNE JELVED


For yderligere oplysninger

Charlotte Giese
Afdelingschef, Filmkultur & formidling / Børn & unge
charlotg@dfi.dk / 2332 9030