EU-Kommissionens budgetforslag: € 1,85 milliarder til Creative Europe

Europa-Kommissionen har offentliggjort deres budgetforslag for 2021-2027, heriblandt til Creative Europe, med en anbefaling på 1,2 mia. EUR til MEDIA-delprogrammet.

Budgetforslaget, der blev offentliggjort i sidste uge under overskriften A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends, lægger rammen for visionen om fremtidens Europa, og her er der fortsat fokus på at promovere, styrke og tage vare på den europæiske kulturelle mangfoldighed, arv og kreativitet.

Budgetforslag til Creative Europe-programmet 2021-2027

MEDIA-delprogrammet: 1.200 mio EUR

Kultur-delprogrammet: 650 mio EUR

I alt Creative Europe-programmet: 1.850 mio EUR

Der er tale om en væsentlig øgning i budgettet til Creative Europe-programmet, fra 1,46 mia. EUR i den nuværende periode (2014-2020), hvoraf 56 %, svarende til 817,6 mio. EUR, har været øremærket til MEDIA-delprogrammet.

Den høje øgning i budgettet har især to væsentlige årsager.

Merværdi for hele Europa

”Støtte til kulturel mangfoldighed muliggør kunstnerisk og kreativ frihed og styrker bevidstheden om en fælles europæisk identitet,” står der i budgetforslagets anneks (pp. 50-51) vedr. Creative Europe-programmet. Europa-Kommissionen anerkender dermed til stadighed den indflydelse, kultur har på Europa-borgernes hverdag og identitet, og påpeger at kultur formår at fremhæve og formidle samfundsmæssige vilkår og udfordringer. Disse er forhåbentlig medvirkende til at skabe en fælles forståelse på tværs af Europas landegrænser, samtidig med at styrkelse af og støtte til transnationale samarbejder udbreder viden og innovation.

Den transnationale dimension ved både samarbejder, indblik i og læring på tværs af Europas grænser styrkes igennem Creative Europe-programmet, der støtter de kreative og kulturelle sektorer direkte, hvormed EU-Kommissionen kan nære innovation, økonomisk vækst og jobskabelse.

Creative Europe's MEDIA-delprogram støtter bl.a. internationale trainingkurser for professionelle i den audiovisuelle branche. På disse kurser har f.eks. filmproducere mulighed for at videreudvikle deres professionelle kompetencer og udvikle projekter med input fra kolleger fra hele Europa. Herved opstår netværk, samarbejder og koproduktioner på tværs af de europæiske landegrænser. Disse internationale koproduktioner er igen noget, MEDIA-delprogrammet kan støtte, enten i udviklings-, produktions-, salgs- eller distributionsfasen.

Således er Creative Europe-programmet involveret i den kulturelle mangfoldighed, både når der skabes rum for videndeling, arbejdsmuligheder og økonomisk vækst, og når europæiske værker krydser grænser og bliver til spejle foran sine med-europæeres blikke.

Målsætninger for Creative Europe-programmet 2021-2027

  • Bevare, udvikle og promovere europæisk kulturel mangfoldighed og Europas kulturarv  
  • Støtte udviklingen og udbredelsen af mangfoldige europæiske værker af høj kvalitet
  • Støtte kulturbaseret kreativitet igennem uddannelse og innovation
  • Styrke den transnationale dimension ved de kulturelle og kreative sektorer
  • Forbedre konkurrenceevnen og innovationskapaciteten for de europæiske kreative og audiovisuelle brancher

 

Ikke kun intraeuropæisk betydning

Ved at styrke europæisk kulturel mangfoldighed og kreativitet har EU-Kommissionen også et stærkt ønske om at kunne opbygge europæiske audiovisuelle brancher, der er konkurrencedygtige over for det markedsdominerende ikke-europæiske udland.

Her ser Kommissionen MEDIA-delprogrammets potentiale til at kunne støtte udviklingen af europæiske værker, der kan konkurrere med f.eks. blockbuster-film. Man ønsker også i højere grad at støtte udviklingen af nye teknologier til innovativ storytelling (som fx virtual reality) og markedsførings- og distributionsstrategier, så værkerne har bedre muligheder for at komme ud til publikum. Dette handler i høj grad om at gøre de europæiske værker tilgængelige for det europæiske publikum - en udfordring der bl.a. er relateret til Det Digitale Indre Marked.

Fra forslag til implementering

Inden budgetforslaget kan blive til virkelighed, skal det først igennem behandlingsmøder i Europa-Kommissionen, -Rådet og -Parlamentet, samt vedtages i de enkelte medlemslande.

Kommissionen håber på at det endelige budget er færdigt og vedtaget inden EU-valget i maj 2019.

Tidsplanen kan ses her.