Nye støttevilkår fra 15. januar

STØTTE. Filminstituttets bestyrelse har 10. december 2020 vedtaget nye støttevilkår, der træder i kraft 15. januar 2021.

Der er vedtaget nye støttevilkår for følgende ordninger:

 • Dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter
 • Filmfremme
 • Deltagelse i internationale filmfestivaler
 • Indkøb af kort- og dokumentarfilm
 • Formidling af film for børn og unge

I tilknytning hertil ændres også:

 • Filminstituttets almindelige vilkår

De ændringer, der er vedtaget som følge af revisionen, er detaljeret beskrevet i de ændringsoversigter, som kan læses sammen med de nye vilkår på Filminstituttets hjemmeside under hver enkelt støtteordning.

Overordnet er de væsentligste ændringer følgende:

Filminstituttets almindelige vilkår:

En væsentlig del af vilkårsrevisionen har været en opdeling af de eksisterende vilkår i korte, ordningsspecifikke vilkår og i generelle vilkår, som er skrevet ind i 'Filminstituttets almindelige vilkår', der med undtagelse af Public Service Puljen og Spilordningen gælder for alle Filminstituttets støtteordninger. Hvor det har været hensigtsmæssigt, er der foretaget forenklinger og sammenskrivninger.

Kontakt

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

Desuden er der i forbindelse med den seneste høringsproces og revision foretaget følgende ændringer af 'Filminstituttets almindelige vilkår' af 15. august 2020:

 • Der kan i særlige tilfælde ydes støtte til udvidelse af produktionen ved at yde yderligere produktionsstøtte til projekter, jf. vilkårenes pkt. 7.2.1.-7.2.4.
 • Der er foretaget en harmonisering og sammenskrivning af Filminstituttets erhvervelse af distributionsrettigheder til film, som er produktionsstøttet i henhold til 'Vilkår for støtte til spillefilm' og 'Vilkår for støtte til NDS'.
 • Filminstituttet erhverver fremover ikke distributionsrettigheder til streaming til enkeltpersoner af film, som er produktionsstøttet i 'Vilkår for støtte til NDS'.

Vilkår for støtte til dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter:

'Vilkår for støtte til dokumentarfilm', 'Vilkår for støtte til kort fiktion' og 'Vilkår for støtte til distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm' er nu samlet i 'Vilkår for støtte til dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter'.

Tværmedielle projekter kan ansøge om støtte, såfremt en dokumentarfilm eller et kort fiktionsprojekt udgør hovedformatet i det tværmedielle projekt. Al videre vurdering og sagsbehandling vil ske på støtteordningen for 'Dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter'. Tværmedielle projekter er projekter, hvor der indgår to eller flere formater, og hvor projektet indeholder en filmisk komponent.

Vilkår for støtte til Filmfremme:

Støtteordningen 'Almene formål' er ændret til 'Filmfremme'.

Hvor der i de øvrige støtteordningers vilkår er sket en teknisk revision med få justeringer og ændringer, er vilkårene for støtte til filmfremme grundlæggende revideret og ændret ved denne revision. Dette er først og fremmest sket ved en præcisering og fastlæggelse af det overordnede formål med ordningen med afsæt i Filminstituttets strategiske pejlemærker og visioner.

Der kan, inden for disse formål, ydes støtte til udvikling af ny viden og nye metoder samt til formidlingsaktiviteter og efteruddannelse.

I forbindelse med høringsprocessen er der foretaget følgende ændringer:

 • Filminstituttets publikationsstøtteordning indgår nu som et støtteområde i Filmfremmes støtte til formidlingsprojekter.
 • Støtte til publikationer er primært målrettet udgivelser, der formidler viden om dansk film, som Filminstituttet vurderer har relevans i forhold til dansk filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Vilkår for støtte til deltagelse i internationale filmfestivaler samt andre relaterede aktiviteter:

Ud over opdelingen af de ordningsspecifikke vilkår og de generelle vilkår, som nu er indarbejdet i 'Filminstituttets almindelige vilkår', er der foretaget en forenkling og sammenskrivning af de ordningsspecifikke vilkår.

Og hvor det er hensigtsmæssigt, fremgår vilkår, som har karakter af tekniske og sagsbehandlingsvilkår, nu af Filminstituttets Festivalvejledning.

Øvrige vilkår – ændringer i gældende vilkår pr. 15. august

For de støtteordninger, der fik nye vilkår pr. 15. august 2020, ændres henvisning til 'Filminstituttets almindelige vilkår' pr. 15. januar 2021.

Denne ændring gælder for følgende støtteordninger:

 • Spillefilm
 • New Danish Screen
 • Danske filmfestivaler
 • Danske kunstbiografer
 • Udenlandske arthousefilm