Værksteder

Støtte til værksteder skal bl.a. styrke udvikling af nyt talent på film- og multimedie-området og fremme værkstedsaktiviteter, forankret i selvejende eller kommunale institutioner, foreninger m.v.

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til værkstedsaktivitet med henblik på "at fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling" (jf. lov om film § 2 stk.1 nr. 6, og bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut § 4 stk.1).

Formålet er at styrke identifikation og udvikling af nyt talent på film- og multimedie-området, samt at fremme værkstedsaktiviteter, som er forankret i selvejende eller kommunale institutioner, foreninger mv., som gennem deres virke kan dokumentere, at de vil kunne opfylde lovens formål.

Projekter

Sigtet med støtten er at skabe en passende geografisk fordelt adgang til professionelle produktionsfaciliteter og kompetent faglig assistance. Støtte fra Filminstituttet kan primært søges til at styrke kvalitet og omfang af ansøgerens hovedaktivitet, dvs. produktionsrelaterede omkostninger, tekniske faciliteter og ekspertbistand.

Der skal principielt være åben adgang til værkstedsaktiviteten. Adgangen skal reguleres gennem vurdering af de enkelte projekter. Vurderingskriterier skal foreligge skriftligt og godkendes i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om DFI-støtte.

Ansøgere

Støtte kan ydes til selvejende eller kommunale institutioner og foreninger mv., og forudsætter medfinansiering fra anden side. Der kan søges støtte en gang årligt, og ansøgningsfristen ligger normalt i efteråret. DFI kan yde støtte over en flerårig periode.

Støtte kan ikke søges af private selskaber med anden hovedaktivitet, til enkeltprojekter, der er omfattet af andre af Det Danske Filminstituts støtteordninger, til egentlige uddannelses- eller omskolingsformål eller til aktiveringstilbud til børn og unge.

Sagsbehandling

Støtte tildeles på baggrund af en vurdering af de indkomne ansøgninger foretaget af området for Produktion & Udvikling. Der kan efter behov indhentes eksterne vurderinger til brug for bedømmelsen af de indkomne ansøgninger. Beslutning om støtte træffes af Filminstituttets direktion efter indstilling fra Områdedirektøren for Produktion & Udvikling.

Vejledning

Ansøgning sendes til Det Danske Filminstitut, Att.: Charlotte Blaagaard - se i øvrigt ordningens vilkår.