Støtte til kreative integrationsprojekter

NYT CALL EACEA/12/2016. EU-Kommissionen har offentliggjort et nyt call for støtte til tværnationale projekter, som har til formål at fremme integrationen af flygtninge i Europa. Ansøgningsfristen er 28. april 2016.

Ordningen støtter kultur- og audiovisuelle projekter, som sigter på at fremme integrationen af flygtninge i de europæiske samfund ved at skabe forståelse for diversitet, demokratiske værdier og medborgerskab, interkulturel dialog, tolerance og respekt for andre kulturer.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er 28. april 2016, kl. 12.00 

Aktiviteten kan maksimalt vare 24 måneder. 

Krav til projekter

De støtteberettigede tværnationale kulturelle og audiovisuelle projekter:

  • skal hjælpe flygtninge og indvandrere til at socialisere og udtrykke sig uden nødvendigvis først at kunne tale værtslandets sprog
  • kan være "læringsplatforme" i bred forstand, som fremmer respekt og forståelse for mangfoldighed, interkulturelle og civile kompetencer, demokratiske værdier og medborgerskab
  • skal give EU-borgerne mulighed for at opdage, lære af og forstå de værdier og kulturer, som flygtningene og indvandrerne bringer med sig – og hvordan disse kan berige EU-borgernes egne kulturer
  • skal støtte fremvisningen og frembringelsen af kulturelle og/eller audiovisuelle værker i Europa 
  • skal give mulighed for samarbejder med organisationer fra andre sektorer med henblik på at stimulere et mere omfattende, effektiv og langsigtet indsats i forhold til denne globale udfordring

Hvem kan søge?

Støtten kan søges af kreative partnerskaber bestående af en projektleder og mindst to partnere, som er etablerede i to forskellige europæiske lande, som deltager i Creative Europe kultur-delprogrammet. Projektlederen skal være etableret i:

  • Et af den Europæiske Unions 28 medlemslande
  • Et af EFTA/EEA landene: Island og Norge
  • Et EU kandidatland: Tyrkiet, Albanien, Serbien, Montenegro eller Makedonien
  • Et potentielt kandidatland: Bosnien og Hercegovina 

Projektlederen og mindst én af de øvrige partnere, skal være aktive inden for de kulturelle og kreative sektorer. Øvrige partnere kan også være organisationer fra f.eks. den offentlige sektor, uddannelses- og sundhedssektoren, den sociale sektor eller lignenden, som kan deltage aktivt i i virkeliggørelsen af projektet.

Hvor meget kan man søge?

Det samlede budget for denne støtteordninger er 1,6 mio. EUR. Creative Europe har som mål at støtte 8-12 projekter, og tilskuddet fra Creative Europe kan udgøre op til 80 % af det enkelte projekts samlede budget.

Støtten fordeles i summer på mellem minimum 100.000 EUR og maksimum 200.000 EUR. Projekter, som falder udenfor støtterammen vil ikke blive taget i betragtning. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger, mm findes på EU-Kommisionens hjemmeside.

Ved spørgsmål kontakt da Creative Europe Desk Danmark: 

Bradley Allen – Creative Europe Desk Danmark / Kultur
E-mail: BAL@SLKS.dk, telefon: +45 3395 4200

Ene Katrine Rasmussen – Creative Europe Desk Danmark / MEDIA
E-mail: ener@dfi.dk, mobil: +45 2047 0290