Strukturændringer på Det Danske Filminstitut

På et medarbejdermøde i eftermiddags har Det Danske Filminstituts ledelse orienteret medarbejderne om en række større ændringer i strukturer, opgavefordeling og økonomi.

Strukturændringerne er affødt af et ønske om at skabe en mere fleksibel organisation, hvor de faglige kompetencer og de enkelte opgaver matches bedst muligt. Direktionen ønsker samtidig internt at styrke DFIs fællesfunktioner og i øvrigt sikre, at en række nye tiltag i 2008 kan varetages optimalt.

Samtidig med strukturændringerne har det været nødvendigt at tilpasse DFIs driftsøkonomi, så der er sammenhæng mellem ændrede driftsbevillinger og de fremtidige opgaver. Det samlede indgreb skaber besparelser på ca. 5 mio. kr. ud af DFIs driftsbudget på ca. 113 mio. kr. Af de 5 mio. kr. er godt 2 mio. kr. reserveret til nye driftstiltag i 2008. Ændringerne medfører bl.a. nedlæggelse af to stillinger, og ca. 1/3 af husets medarbejdere får nye referencerammer.

Såvel strukturændringer som budgettilpasning er tiltrådt af DFIs bestyrelse på et møde den 15. november. Det er direktionens håb, at ændringerne kan være endeligt på plads omkring årsskiftet.

Følgende er af væsentlig betydning for Det Danske Filminstituts samarbejdspartnere og brugere:

1. Produktion og lancering af kort- og dokumentarfilm samlesArbejdet med udvikling, produktion og lancering af kort- og dokumentarfilm samles i én afdeling. Med virkning fra 1. januar overflyttes de medarbejdere, der hidtil har løst dele af disse opgaver i regi af Distribution & Lancering til Produktion & Udvikling, under ledelse af udviklingschef Malene Flindt Pedersen. Med denne sammenlægning forventer DFI at kunne yde en mere målrettet indsats for kort- og dokumentarfilm. Herefter vil alle aspekter fra udvikling og produktion til lancering, indkøb, støtte til dvd-distribution, licensforhold osv. være samlet.

2. Produktions- og udviklingsstøtte samlesOmrådet Produktion & Udvikling vil fremover også omfatte New Danish Screen. NDS vil som hidtil være en uafhængig støtteordning, som under Jakob Høgels kunstneriske ledelse i alle støttebeslutninger refererer til NDS styregruppen, der består af repræsentanter for DR, TV2 og DFI. Styregruppen vil fortsat have DFIs adm. direktør Henrik Bo Nielsen som formand. Den nye Public Service-pulje er tilsvarende forankret i Produktion & Udvikling under områdedirektør Claus Ladegaards ledelse. Hermed er DFIs produktions- og udviklingsrelaterede opgaver samlet på et område med skyldige hensyn til de enkelte ordningers særlige formål.

3. Fokus på publikumsaktiviteter Grænsefladerne mellem områderne Museum & Cinematek og Distribution & Formidling ændres. De publikumsvendte aktiviteter, der hidtil gennem blandt andet biografvirksomhed, arrangementer, udstillinger, boghandel, Film-X, Skolebio osv. har været fordelt på to områder, samles nu under Distribution & Formidling, der samtidig skifter navn til Publikum & Formidling. Film- og museumsfaglige beslutninger vedrørende programmet og den tekniske afdeling er fortsat forankret under områdedirektør Dan Nissens Museum & Cinematek, mens det samlede ansvar for Publikum & Formidling placeres hos områdedirektør Anders Geertsen. Det er direktionens opfattelse, at Filminstituttet hermed i højere grad kan rendyrke henholdsvis de filmhistoriske og de afsætningsfaglige kompetencer i DFI.

4. Online-distribution til skoler styrkesCenter for Børne- & Ungdomsfilm får fremover øget fokus på danske skoler og uddannelsesinstitutioner med særlig vægt på online-distribution af film via www.filmstriben.dk, der tilføres ekstra ressourcer i 2008. DFI forventer at kunne annoncere en vifte af nye muligheder på denne tjeneste i løbet af første halvår i 2008.

5. Fra tryk til webFunktionerne som pressechef og informationschef lægges sammen med Susanna Neimann som ansvarlig for den samlede kommunikations- og presseafdeling. Afdelingen gøres til stabsfunktion, og kommunikationsindsatsen vil fremover i højere grad vægte web frem for print. Branchemagasinet FILM udkommer således ikke længere på dansk, men kun i tre årlige engelsksprogede udgaver rettet mod internationale festivaler.

Det Danske Filminstitut
Adm. direktør Henrik Bo Nielsen