Hvad skal der til for at en film er dansk i filmlovens forstand?

For at en film kan anses som dansk i henhold til det regelsæt Filminstituttet er underlagt i forhold til forvaltningen af filmstøtten, skal den danske producent og filmproduktionen opfylde en række krav. Det drejer sig dels om de såkaldte nationale tilknytningskrav og dels om en række kunstneriske og kulturelle tilknytningskrav. Kravene er fastlagt i Filmloven og præciseret i Filminstituttets almindelige vilkår i henhold til gældende EU-lovgivning. 

I det følgende beskrives dels den lovmæssige hjemmel for Filminstituttets afgrænsning af den danske filmstøtte, og dels en gennemgang af de specifikke tilknytningskrav, der skal være opfyldt, før en film er dansk i Filmlovens forstand.  

Det lovbestemte regelsæt

Filminstituttet er en statslig styrelse, som blandt andet har til opgave at forvalte den danske filmstøtte. 

Forvaltningen af filmstøtten skal i henhold til legalitetsprincippet ske i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget og det øvrige regelsæt, Filminstituttet er underlagt.

Hjemmelsgrundlaget for Filminstituttets forvaltning af filmstøtten og de opgaver Filminstituttet skal varetage er fastlagt i Filmloven, Vedtægten for Filmloven, gældende Filmaftale og Finanslov mv. samt øvrigt regelsæt, herunder EU-lovgivning.

Udgangspunktet for hjemmelsgrundlaget er Filmlovens §2.

For filmproduktion har Filminstituttet i henhold til Filmlovens § 2 til opgave at yde økonomisk støtte til udvikling, manuskriptudarbejdelse, produktion og lancering af danske film samt at udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark samt at fremme salget af danske film i udlandet.

Det øvrige regelsæt, Filminstituttet er underlagt i forvaltningen af filmstøtten og i sin opgavevaretagelse i forbindelse hermed, findes blandt andet i Vedtægten til Filmloven, gældende Filmaftale og Finanslov. Samt endvidere det regelsæt EU har fastsat være gældende for medlemsstaternes støtte til filmproduktion. 

EU lovgivning har forrang for national lovgivning, hvilket Filmlovens § 17, stk. 4 har taget højde for. Heraf følger nemlig, at filmlovens nationalitetskrav bortfalder, såfremt EU-regelsættet eller anden international lov og ret kræver dette.

Efter vedtagelsen Filmloven og Vedtægten til Filmloven har EU fastsat kriterier for filmstøtte til filmproduktion mv. i Kommissionens Filmmeddelelse, som de danske filmstøtteordninger skal overholde. Derfor skal en film for at kunne anses som dansk i henhold til det regelsæt, Filminstituttet er underlagt, ikke blot opfylde de nationale samt kunstneriske og kulturelle tilknytningskrav, der er fastlagt i Filmlovens § 17, men også de krav i ”Filminstituttets almindelige vilkår” af 15. september 2022, støttevilkår som enten erstatter Filmlovens bestemmelser eller præciserer disse, og som efter notifikation er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til gældende EU-lovgivning ved tilsynssag SA.8506 (ex N 917/1996). 

Krav om dansk tilknytning: Nationalt, kunstnerisk, kulturelt.  

For at en film kan anses som dansk i henhold til det regelsæt Filminstituttet er underlagt, skal den danske producent og filmproduktionen opfylde de nationale tilknytningskrav, samt kunstneriske og kulturelle tilknytningskrav, der er fastlagt i Filmlovens § 17, og suppleret og præciseret i ”Filminstituttets almindelige vilkår” af 15. september 2022 i henhold til gældende EU-lovgivning på grundlag af EU-Kommissionens godkendelse ved tilsynssag SA.8506 (ex N 917/1996). 

Udgangspunktet for de nationale tilknytningskrav og grundlaget for definitionen af, hvad der forstås ved en dansk film, findes i Filmlovens § 17 stk. 1, første punktum, som fastlægger, at der ved en dansk film forstås en film, hvis hovedproducent er dansk.

I Filmlovens § 17, stk. 1, andet punktum, findes Filmlovens kunstneriske og kulturelle tilknytningskrav, og heraf følger, at filmen - udover at have dansk hovedproducent - skal være indspillet på dansk eller rumme en særlig kunstnerisk eller teknisk indsats, som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark.

Filmens hovedproducent  

Filmens hovedproducent er den producent, der i enhver henseende har det økonomiske ansvar for produktion og finansiering af filmen og som ejer alle rettigheder til filmen. En film, der har dansk hovedproducent, betragtes nationalt og internationalt for en dansk majorfilm.

Koproduktioner 

I henhold til Filmlovens § 17, stk. 3, kan en film, der er optaget ved samarbejde med en eller flere udenlandske producenter og mindst én dansk producent, betragtes som dansk under forudsætning af, at der er et rimeligt forhold mellem den danske og den udenlandske økonomiske indsats og indflydelse på produktionen og mellem indsatsen fra hver side i kunstnerisk eller teknisk henseende.

Bestemmelsen i Filmlovens § 17, stk. 3 indeholder hjemmel for Filminstituttet til at støtte koproduktioner med dansk hovedproducent, som nationalt og internationalt betragtes som en dansk majorfilm. Bestemmelsen indeholder endviderehjemmel til at støtte danske producenters deltagelse i en udenlandsk film med udenlandsk hovedproducent. Den danske producent er her minorproducent, og filmproduktioner som har denne finansieringsstruktur betragtes nationalt og internationalt som minorfilm. 

En minorfilm kan betragtes som en dansk film forudsat, at kravene i Filmlovens § 17, stk. 3 er opfyldt, og såfremt den danske minorproducent opfylder de samme nationale tilknytningskrav, som er gældende for danske majorproducenter og -film. 

Hvad er en dansk film i Filmlovens forstand og hvad er filmens oprindelsesland

Hjemmelgrundlaget for Filminstituttets forvaltning af filmstøtten er som beskrevet ovenfor fastlagt i Filmlovens § 2.
I henhold til Filmlovens § 2 har Filminstituttet til opgave at støtte danske film. Hvad der i henhold til Filmloven skal forstås ved dansk film fremgår af Filmlovens § 17 og omfatter, såfremt kravene hertil er opfyldt, såvel ko-produktioner med dansk hovedproducent (Majorfilm) og udenlandske film med deltagelse af en dansk producent (Minorfilm).

At en film er dansk i Filmlovens forstand indebærer derfor ikke nødvendigvis, at filmens oprindelsesland er Danmark.

En films oprindelsesland er det land, som hovedproducenten har sin nationale tilknytning til.

FAQ
 

Hvad er en dansk producent?

En dansk producent er en uafhængig filmproducent, som opfylder nationalitetskravene i pkt. 1.1.1 i Filminstituttets almindelige vilkår af 1. september 2022. Heraf fremgår det, at: 

”For at opnå støtte fra Filminstituttet skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  • Ansøger skal være en producent, der på ansøgningstidspunktet, i henhold til gældende lovgivning, er hjemmehørende i Danmark, i en medlemsstat af EU, EEA eller i Schweiz, og skal have dokumenteret erfaring med filmproduktion og have filmproduktion som hovedbeskæftigelse.
     
  • Ansøger skal være en uafhængig producent. Ved en uafhængig producent forstås en producent, der ikke majoritetskontrolleres af en tv-station eller en VOD-tjeneste, hverken med hensyn til ejerskab eller i forretningsmæssig henseende, jf. pkt. 11.6 andet afsnit. For koproduktioner med udenlandsk hovedproducent og dansk koproducent (Minorfilm) er det endvidere en forudsætning, at kravene i pkt. 1.3.3 er opfyldt.
     
  • Ansøger er juridisk repræsenteret af en producer, der kan dokumentere at være kvalificeret til eller har dokumenteret erfaring med filmproduktion.
     
  • Den ansøgende producent skal på, tidspunktet for Filminstituttets bevilling af støtte, drive forretning gennem Danmark ved etablering af fast forretningssted eller tilsvarende i Danmark i henhold til gældende lovgivning.”

Hvad er en hovedproducent?

Filmens hovedproducent er den producent som i enhver henseende har det økonomiske og administrative ansvar for produktion og finansiering af filmen og som ejer alle rettigheder til filmen. 

Hvad er en uafhængig filmproducent?

En uafhængig filmproducent er en producent eller et filmproduktionsselskab, som ikke majoritetskontrolleres af en tv-station eller en VOD-tjeneste, hverken med hensyn til ejerskab eller i forretningsmæssig henseende.

Hvad er en dansk minorproducent?

En dansk minorproducent, er den danske filmproducent som deltager i et ko-produktionssamarbejde med en udenlandsk hovedproducent om realiseringen af en udenlandsk filmproduktion.

Hvilket nationalitetskrav skal en minorproducent opfylde?

Den danske minorproducent skal opfylde de samme nationalitetskrav, som gælder for den danske hovedproducent, dvs. nationalitetskravene i Filminstituttets almindelige vilkår af 1. september 2022 pkt. 1.1.1.

Det er endvidere en forudsætning, at kravene i Filminstituttets almindelige vilkår af 1. september 2022 pkt. 1.3.3 er opfyldt. Her fremgår det at: 

”Ved ansøgning om støtte til produktion af Minorfilm skal den udenlandske hovedproducent og den danske minor koproducent i enhver henseende være adskilte, selvstændige juridiske personer med selvstændige og uafhængige økonomiske og/eller personlige interesser.”

Hvilke kunstneriske og kulturelle tilknytningskrav skal være opfyldt for, at en majorfilm er dansk?

En dansk majorfilm skal opfylde de kunstneriske og kulturelle tilknytningskrav, som fremgår af Filminstituttets almindelige vilkår af 1. september 2022 pkt. 1.2. Heraf fremgår det, at:

 ”For at opnå støtte fra Filminstituttet skal en filmproduktion rumme en særlig kunstnerisk og/eller teknisk indsats, som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark.

For at opfylde dette krav skal filmproduktionen være indspillet på dansk eller i en dansk version, og/eller filmproduktionens kreative hovedkræfter og/eller tekniske funktioner skal, uanset nationalitet og etnisk oprindelse, have bopæl eller opholde sig permanent i Danmark eller på anden måde have en væsentlig og signifikant tilknytning til og betydning for dansk filmkunst eller filmkultur.” 

Hvilke kunstneriske og kulturelle tilknytningskrav mv. skal være opfyldt for at en minorfilm kan opnå støtte?

Ved en dansk producents ansøgning om minorstøtte til dokumentarfilm eller kortere fiktionsprojekter vurderer Filminstituttet det kreative og økonomiske samarbejde mellem den danske og den udenlandske producent, herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer, den danske andel af det kreative og tekniske samarbejde, den kunstneriske kvalitet og filmens distributionspotentiale.

Ved ansøgning om minorstøtte til en spillefilm vurderer Filminstituttet filmens kunstneriske kvalitet, samarbejdet mellem den danske producent og den udenlandske hovedproducent, det tekniske og kreative samarbejde, filmens internationale festivalpotentiale, distributionspotentialet i Danmark og filmens bidrag til en mangfoldig filmkultur.

Hvad er EU-notifikation?

At notificere betyder at underrette.

I nogle tilfælde skal EUs medlemsstater underrette EU-Kommissionen om vedtagelse af ny national lovgivning, regler og statsstøtte ordninger. 

Kommissionen har i Filmmeddelelsen bestemt, at dette skal gælde for medlemsstaternes støtteordninger til filmproduktion.

Derfor er Filminstituttets støttevilkår for alle støtteordninger godkendt af EU-Kommissionen ved tilsynssag SA.8506 (ex N 917/1996).

Det indebærer blandt andet, at den støtte Filminstituttet yder til filmproduktion er lovligt statsstøtte under forudsætning af, at den ydes i overensstemmelse med de godkendte støttevilkår.

Hvad er Filmmeddelelsen?

Filmmeddelesen er en meddelelse fra EU-kommissionen, hvori der er fastsat kriterier for medlemsstaternes (lovlige) statsstøtte til filmproduktion mv.

Medlemsstaterne skal overholde disse kriterier i de fastsatte vilkår i deres støtteordninger, og kriterierne danner grundlag for Kommissionens vurdering af, om vilkår og støtteordningerne kan godkendes som lovlige statsstøtteordninger i henhold til EU-traktaten. 

Hvad er legalitetsprincippet?

Legalitetsprincippet er en såkaldt retsgrundsætning, som udspringer af Grundlovens § 3.

Legalitetsprincippet indebærer, at en myndighed er underlagt lovgivningsmagten, derved at myndigheden for det første ikke må handle i strid med lovene (den formelle lovs princip) og for det andet ikke må handle uden hjemmel i lovgivningen (hjemmelskravet).