Støtte til danske filmfestivaler

DFI har blandt andet støttet filmfestivalen BUSTER. Foto: Jørgen True.

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til danske filmfestivaler. Støtten kan ydes til etablering og afvikling af filmfestivaler, som afholdes i Danmark. Der ydes ikke støtte til filmproduktion

Formål med støtteordningen
Formålet med støtteordningen er at sikre en levende film- og festivalkultur i hele landet.

Ansøgningsfrister
Ansøgninger behandles ved en række årlige ansøgningsrunder og skal være DFI i hænde således, at der ved ansøgningsfristen er mindst tre måneder til startdatoen for festivalens afholdelse.

Aflevering af ansøgning
Ansøgning med bilag sendes til dkfestival@dfi.dk – vi modtager ikke ansøgninger på papir.

Alle bilag indsendes i PDF-format sat op til A4. Den samlede mail må ikke overskride 25 Mb.

Filen må ikke omdannes til komprimerede fil-typer, fx zip, men skal bestå af separate dokumenter.

I øvrigt henvises til ”Vilkår for støtte til danske filmfestivaler af 15.08.2020” og ”Filminstituttets almindelige vilkår af 15.08.2020”.

Nødvendige dokumenter
Ved ansøgning indsendes følgende obligatoriske dokumenter:

  1. Ansøgningsskema - benyt Filminstituttets skabelon
  2. Projektbeskrivelse - benyt Filminstituttets skabelon
  3. Budget og finansieringsplan - hér er det valgfrit, om man vil benytte Filminstituttets skabelon

Ansøgning om flerårig støtte
Det er muligt at ansøge om flerårig støtte, jf. støttevilkårets punkt 2.2 og 3.2. Der kan højst søges om støtte for en sammenhængende periode på tre år ad gangen.

Ved ansøgning om flerårig støtte skal de obligatoriske dokumenter for det første år suppleres med en overordnet plan for hele perioden. 

Ved bevilling af flerårig støtte skal Filminstituttet en gang årligt og senest tre måneder før afvikling af næste festival modtage en kort evaluering og et regnskab for det seneste år – samt budget og finansieringsplan for det kommende år.

Sådan foregår sagsbehandlingen
Filminstituttet kvitterer for ansøgningen og kan vende tilbage med evt. uddybende spørgsmål.

Ansøgningen behandles af redaktør Flemming Kaspersen. Der er normalt en sagsbehandlingstid på omkring fire uger.

Aflevering af regnskab og evaluering
Ved støtter til og med 100.000 kr.:
Indsend udfyldt evalueringskema og regnskab til projektkoordinator Inge Villumsen (ingev@dfi.dk) og redaktør Flemming Kaspersen (flemmingk@dfi.dk).

Ved støtter over 100.000 kr.:
Indsend udfyldt evalueringskema og revisor-revideret regnskab til projektkoordinator Inge Villumsen (ingev@dfi.dk) og redaktør Flemming Kaspersen (flemmingk@dfi.dk)

Bemærk: det er valgfrit, om man vil benytte Filminstituttets regnskabsskabelon, blot man direkte kan sammenligne det godkendte budget med de realiserede poster.  

Til brug for udregning af den endelige bevilling fra Filminstituttet kan man anvende det hjælpeskema, som findes i højre spalte. I dette hjælpeskema indsættes følgende:

  1. Oprindelig godkendt budget

  2. Endeligt regnskab

  3. Filminstituttets oprindeligt bevilligede støttebeløb

  4. Tidligere udbetalt støtterate