DFIs formelle krav til regnskabsaflæggelse

Vedr. arthousefilm, kunstbiografer, biografrenovering og danske festivaler

Projekt- og aktivitetsstøtte

I henhold til bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet nr. 1479 af 22/12-2014, skal der aflægges regnskab for alle støtter bevilget af DFI uanset støttens størrelse.

Ved støttetildelinger på over kr. 100.000 er det et krav, at regnskabet er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. støttevilkårene og den gældende bekendtgørelse.

Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med de vilkår, der er gældende for støtten, og som fremgår af tilsagnet.

Regnskabet skal i hovedpunkter indeholde:

  • De samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal angives til sammenligning
  • Balance, hvoraf den endelige finansiering fremgår
  • En underskreven erklæring fra støttemodtager (ledelseserklæring)
  • En underskreven revisorerklæringen og revidering i henhold til relevante støttevilkår (ved revideret regnskab)
  • Revisorens kvittering på alle sider i regnskabet, så det er tydeligt, at netop dét indsendte regnskab, er det reviderede. Alternativt kan det indsendes med limryg (ved revideret regnskab)
  • Revisionsberetning indeholdende forvaltningsrevision (ved revideret regnskab)

Ovenstående liste er kun en vejledning og er ikke udtømmende. Det er støttemodtagerens ansvar, at regnskabet følger alle krav i bekendtgørelsen, tilsagn og støttevilkår.


Driftsstøtte

Regnskab aflægges i henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet nr. 1701 af 21/12/2010 samt DFI's vilkår der fremgår af tilsagnet.

Ved driftsstøtte på over kr. 200.000 er det et krav, at regnskabet er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. støttevilkårene og den gældende bekendtgørelse.