Regnskabsaflæggelse over 100.000 kr.

Projekt- og aktivitetsstøtte på mere end 100.000 kr.

I henhold til Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet nr. 1479 af 22/12-2014, skal der aflægges regnskab for alle støtter bevilget af DFI uanset støttens størrelse.


Nedenstående viser i hovedtræk, hvad du skal være obs på i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet.

 • Regnskab for støtte på mere end 100.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.
 • Revisionen af regnskabet skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. 
 • Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse for området samt de vilkår, der er gældende for støtten, og som fremgår af tilsagnet.
 • Regnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning.
 • Regnskabet skal indeholde en specifikation af de afholdte omkostninger samt af eventuelle indtægter, der har begrænset omkostningerne. 
 • Regnskabet skal endvidere indeholde en balance, hvoraf endelig finansieringsoversigt skal fremgå.
 • Regnskabet skal indeholde en revisorattesteret oversigt over beregninger af de lønrelaterede omkostninger, hvis dette er en post i regnskabet.
 • Regnskabet skal indeholde en underskrevet beretning fra støttemodtager, hvori der tilkendegives, at støtten er blevet anvendt i overensstemmelse med kravene i tilsagnsbrevet og til formålet.
 • Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra det godkendte budgets hovedposter, som afviger mere end +/-10%, dog ikke for afvigelser på under DKK 5.000. Såfremt det samlede godkendte budget er overskredet, skal det endelige regnskab under alle omstændigheder indeholde en redegørelse for overskridelsen.
 • Revisorens kvittering på alle sider i regnskabet, så det er tydeligt, at netop dét indsendte regnskab, er det reviderede. Alternativt kan det indsendes med limryg (ved revideret regnskab).
 • Regnskabet skal vedlægges en revisionsberetning (protokollat) om udført forvaltningsrevision (vurdering og konklusion af sparsommelighed, effektivitet og produktivitet).

 

Ovenstående liste er kun en vejledning og er ikke udtømmende. Det er støttemodtagerens og dennes revisors ansvar, at regnskabet følger alle krav i bekendtgørelsen, tilsagn og støttevilkår.