REGNSKABSAFLÆGGELSE T.O.M. 100.000 kr.

Projekt- og aktivitetsstøtte til og med 100.000 kr.

I henhold til Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet nr. 1479 af 22/12-2014, skal der aflægges regnskab for alle støtter bevilget af DFI uanset støttens størrelse.


Nedenstående viser i hovedtræk, hvad du skal være obs på i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet

  • Regnskab for støtte til og med 100.000 kr. skal ikke revideres.
  • Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse for området samt de vilkår, der er gældende for støtten, og som fremgår af tilsagnet.
  • Regnskabet skal indeholde en specifikation af de afholdte omkostninger samt af indtægter, der har begrænset omkostningerne. Specifikationen med omkostninger skal indeholde de samme poster, som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning.
  • Regnskabet skal endvidere indeholde en endelig finansieringsoversigt.
  • Regnskabet skal indeholde en underskrevet beretning fra støttemodtager, hvori der tilkendegives, at støtten er blevet anvendt i overensstemmelse med kravene i tilsagnsbrevet og til formålet.
  • Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra det godkendte budgets hovedposter, som afviger mere end +/-10%, dog ikke for afvigelser på under DKK 5.000. Såfremt det samlede godkendte budget er overskredet, skal det endelige regnskab under alle omstændigheder indeholde en redegørelse for overskridelsen.
  • Hvis støtten udelukkende er ydet til manuskriptudarbejdelse eller udvikling, som udarbejdes af én person, udgør henholdsvis manuskriptkontrakt eller anden tilsvarende skriftlig dokumentation, støttemodtagers aflæggelse af regnskab for projektet. Der skal dog stadig udarbejdes og underskrives en beretning fra støttemodtager.

 

Ovenstående liste er kun en vejledning og er ikke udtømmende. Det er støttemodtagerens ansvar, at regnskabet følger alle krav i bekendtgørelsen, tilsagn og støttevilkår.