Spilordningen

Spilordningen har eksempelvis støttet "Welcome to Elk" (udviklet af Triple Topping Games)

Formål med støtteordningen

Formålet med DFIs støtte er at fremme danske digitale spil som kulturbærende medie samt at styrke de kulturelle kvaliteter i digitale spil til leg og læring. Støtten skal skabe bedre betingelser for realisering og udbredelse af originale danske spilprojekter med henblik på at bidrage til kvalitet og mangfoldighed i det danske udbud af digitale spil.

Støtteformer

Støtten kan gives til: 

  • Udvikling
  • Produktion
  • Lancering 
  • Spilfremme

Ansøgninger om støtte til udvikling og til produktion behandles i forbindelse med 3 årlige ansøgningsrunder. Støtte til lancering er forbeholdt produktionsstøttede projekter, og behandles løbende. Ansøgning om støtte til Spilfremme behandles ligeledes løbende.

Hvilke aktiviteter kan støttes?

Ordningen kan yde støtte til digitale spil og er ikke afgrænset til særlige målgrupper, genrer eller platforme. Et spil vil i denne sammenhæng indeholde et såkaldt ”gameplay” og et interaktivt audiovisuelt univers, og skal tilsammen repræsentere en kunstnerisk, fortællemæssig og/eller pædagogisk ambition.

Støtte til udvikling, med støttebeløb op til DKK 100.000
Her kan støttes aktiviteter, der har til formål at udfolde og demonstrere en beskrevet spil-ide. Dette vil ofte være støtte til arbejdet med en teknisk test eller prototype.

Støtte til udvikling, med støttebeløb over DKK 100.000
Her kan støttes aktiviteter, der har til formål at udvikle en demo. En demo forstås som et fuldt spilbart udsnit af spillet i den forventede endelige kvalitet og teknologiske løsning (til tider kaldet en vertical slice). Det er en forudsætning for at få støtte, at man allerede har produceret en teknisk test eller prototype, der demonstrer et væsentligt aspekt af spillet.

Støtte til produktion
Her kan støttes aktiviteter, der fører til færdiggørelse og udgivelse af spillet. Det er en forudsætning, at der allerede er udviklet en demo.

Støtte til lancering
Der kan kun søges støtte til lancering af spil, der tidligere er støttet af Spilordningen til produktion. Lanceringen skal indeholde aktiviteter målrettet et dansk publikum. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Spilordningens producer.

Støtte til Spilfremme
Her støttes initiativer, der fremmer faglig udvikling i spilbranchen. Eksempelvis kan støttes aktiviteter, der understøtter spilfaglig dialog i den danske spilbranche og faglig udvikling fokuseret på spillenes indhold og fortællemåde. Dertil kommer samlede initiativer, der styrker udbredelsen af og kendskabet til dansk spiludvikling. Der kan derimod ikke støttes aktiviteter, som vedrører udvikling, produktion eller lancering af konkrete spil. Vurderingskriterier for Spilfremme er beskrevet i dokumentet ”Kriterier for vurdering”. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Spilordningens redaktør.

Hvem kan ansøge?

Ansøger skal være forankret i et dansk produktionsselskab. Ansøger skal dokumentere, at de fornødne produktionstekniske og kreative kompetencer er til stede for at realisere projektet. 

Ansøger skal desuden sandsynliggøre, at spillet kan realiseres og vil kunne opnå et publikum på markedet og/eller i undervisningsmæssige sammenhænge.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgninger om støtte til udvikling og produktion bliver vurderet af en spilredaktion bestående af redaktør Simon Løvind, Det Danske Filminstitut samt de to eksterne redaktionsmedlemmer Jesper Krogh Kristiansen og Dajana Dimovska. Ansøgninger vurderes ud fra et sæt af støttekriterier. Disse er kulturel værdi, originalitet, implementering og ansvarlighed. For en nærmere beskrivelse af vurderingskriterierne, se dokumentet “Kriterier for vurdering”.

Projektet kan blive indbudt til en projektsamtale. Herefter kan Spilordningens redaktion beslutte at indstille ansøgningen til støtte til DFI's direktion, som træffer den formelle beslutning. 

DFI tilstræber en behandlingstid på 4 uger. Dvs. at ansøger indenfor 4 uger fra ansøgningsfristen får besked om, hvorvidt et projekt indstilles til støtte eller ej.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og medsendes ansøgningens bilag via mail. Mailadressen står anført i ansøgningsskemaet. Skemaet indeholder desuden væsentlige informationer og vejledende noter til ansøgningens obligatoriske bilag, som ansøger bør gøre sig bekendt med inden endelig udformning af ansøgning.

  • Bilagsmateriale kan udformes på dansk eller engelsk.
  • Ved ansøgning om støtte til udvikling skal ”Budgetskabelon – udvikling” benyttes.
  • Ved ansøgning om støtte til produktion skal ”Budgetskabelon – produktion” benyttes.
  • Ved ansøgning om støtte til produktion skal skema om kønsfordeling benyttes.
  • Ansøger forventes at have læst DFI´s ”Vilkår for støtte til Spil" af den 01.06.2017. 

Yderligere information, herunder støttevilkår, budgetskabelon, vurderingskriterier, ansøgningsfrister og ansøgningsskema – se venligt højre spalte.

Tværmedielle projekter

Spilordningen kan også støtte tværmedielle projekter. Det vil i denne sammenhæng betyde projekter, hvor en væsentlig komponent er et digitalt spil, og hvor projektet desuden indeholder andre elementer af billedbårne fortællinger, såsom filmiske formater eller interaktive digitale formater.  Et sådant tværmedielt projekt skal kun søge på én ordning, og den videre sagsbehandling finder sted på denne ordning. Hvis hovedelementet i projektet er et filmisk format, anbefales det at søge om det samlede projekt ved en af filmstøtteordningerne.

Ansøgning om støtte til Tværmedielle projekter i Spilordningens regi, vil blive vurderet af Spilordningens redaktion og der kan kun søges til Spilordningens ansøgningsfrister.
Behandlingen af ansøgninger vil ofte foregå med inddragelse af faglige medarbejdere fra andre støtteordninger.  

Du finder støttevilkår og mere information om, hvordan man søger om støtte til tværmedielle projekter her.


tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines

Udvikling og Produktion:

2021
27. januar kl. 12.00

27. april kl. 12.00

Efterårets deadline er endnu ikke fastsat

Video fra spørgemøde 

Få en introduktion til Spilordningen og ansøgningsprocessen.


Optaget 25. august 2020

Lancering og Spilfremme
Behandles løbende

Hjælpeskabeloner i forbindelse med regnskab

Kontakt

Simon Løvind
Redaktør
Tlf. +45 2537 0002
simonl@dfi.dk

Mikkel Thomassen
Producer
Tlf. +45 4061 9362
mikkelt@dfi.dk

Karen Jakobsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 2332 9005
karenj@dfi.dk