Almene formål


Formål med støtteordningen

Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til fremme af filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark samt sikre mulighed for udvikling af den danske filmbranche også på andre områder end ved direkte filmstøtte.

Hvad kan der søges støtte til?

De almene støtteordninger omfatter støtte til:

Filmfaglig efteruddannelse i udlandet
Støtte til danske filmarbejderes deltagelse i internationale fora, internationale råd, bestyrelser, kommissioner, arbejdsgrupper og lignende. Støtte til filmarbejderes deltagelse i kurser, seminarer og anden efteruddannelse af kortere varighed i udlandet. Støtten ydes dog ikke, hvis deltagelsen er i forbindelse med et projekt, der er i et støtteforløb hos DFI eller til grunduddannelse.

• Afholdelse af kurser, seminarer og anden efteruddannelse i Danmark

Støtte til at arrangere kurser, seminarer og anden efteruddannelse af kortere varighed.

Tidsskrifter
Støtte til et enkelt tidsskrift eller en årgang af et tidsskrift. Ved vurderingen af ansøgninger om tidsskriftstøtte lægger DFI vægt på, at ansøgeren kan demonstrere tidsskriftets berettigelse i forhold til læserskare, oplagsstørrelse og spredning. DFI vil endvidere og overvejende basere sin afgørelse på en vurdering af den kvalitative behandling af filmstoffet, som er indeholdt i tidsskriftet.

Publikationer
Støtte til at gøre en bog mere attraktiv med hensyn til format og salgspotentiale. Støtte kan tildeles til særligt omkostningskrævende lay-out og trykning, udskrift at interviews, vederlag for eventuelle oversættelser, illustrationsomkostninger samt til nedbringelse af selve udsalgsprisen. Støtte til bogpublikationer ydes normalt som støtte til et forlag. Støtte efter denne ordning omfatter produktionsomkostninger, og kan som udgangspunkt ikke anvendes til forfatterhonorarer i forbindelse med research- og manuskriptfasen.

Organisationsstøtte til fremme af forståelse og formidling af film og billedbårne medier
Støtte til den løbende drift af organisationer, der fremmer den almene filmforståelse og formidling af film. Der kan ydes støtte til enkeltprojekter, samt til projekter som strækker sig over en længere periode, herunder foredragsaftener eller diskussionsrækker. Støtten kan søges af virksomheder, foreninger, filmklubber og organisationer inden for filmverdenen.

Innovation og konceptudvikling
Støtte til udvikling af nye tiltag inden for filmbranchen, herunder nye administrationsprocedurer, tilrettelæggelse af produktioner, implementering af økonomiske styringsmodeller og lignende. Støtte kan endvidere søges til konceptudvikling indenfor filmmediet, såsom udvikling af nye områder og iværksættelse af nye grundlag for film, digitale spil og billedbårne medier. Ved vurderingen lægger direktionen vægt på, om projektet eller området indeholder fremsynethed og dynamik.

Vi henviser derudover til støtteordningens vilkår - se venligst højre spalte.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Sagsbehandlingen foretages af henholdsvis Annette Kjær og Noemi Ferrer Schwenk og godkendes af DFI´s direktion.
Bemærk venligst at sagsbehandlingstiden er på 4-6 uger.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning om støtte til stipendier og rejser samt kurser i udlandet sendes til DFI pr. mail til almenestotter@dfi.dk 
Yderligere oplysninger: Katrine Bjaarnø
Telefon: 33743442, E-mail: katrineb@dfi.dk
Information, støttevilkår og ansøgningsskema – se venligst højre spalte.

Ansøgning om støtte til alle andre støtteformål sendes til DFI pr. mail til nikoliner@dfi.dk 
Yderligere oplysninger: Nikoline Riget
Telefon: 3374 3473, E-mail: nikoliner@dfi.dk
Information, støttevilkår og ansøgningsskema – se venligst højre spalte.

 

Kontakt

Nikoline Riget
Projektkoordinator, Indland
Tlf. +45 3374 3473
nikoliner@dfi.dk

Katrine Danielle Bjaarnø
Projektkoordinator, Udland
Tlf. +45 3374 3442
katrineb@dfi.dk

Noemi Ferrer Schwenk 
Sagsbehandler, Udland
Tlf. +45 5096 7411
noemis@dfi.dk

Annette Kjær
Sagsbehandler, Indland
Tlf. +45 3374 3452
annettek@dfi.dk

 

 

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412